header

dinsdag, 15 mei 2018 12:04

Reevesluis in aanbouw voor waterveiligheid

Met het heien van de eerste paal begin februari 2018 zette minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering in gang van de bouw van de nieuwe Reevesluis in het Drontermeer. Dit is één van de vier nieuwe projecten voor de waterveiligheidsopgave en gebiedsontwikkeling in de regio IJsseldelta.

Volgens planning zijn alle werkzaamheden voor Ruimte voor de Rivier IJsseldelta in 2022 afgerond. Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en de nieuwe Reevedam. De Reevesluis keert in de toekomst het water vanuit het noorden. Hij gaat onder meer dicht op het moment dat er hoogwater vanaf de IJssel via de nieuwe hoogwatergeul Reevediep wordt afgevoerd naar het Drontermeer en het IJsselmeer. Naast deze hoogwaterkerende functie houdt het sluizencomplex ook het verschil in waterpeil in stand tussen het Drontermeer en het Vossemeer.
De sluis bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage die zo is ontworpen dat de minder sterke zwemmers ook goed in staat zijn om langs het sluiscomplex te gaan. Ook komt er een oversteekmogelijkheid voor kanoërs en schaatsers. Bij afronding van de werkzaamheden in het gehele gebied (in 2022), komt er ook een fietspad over de sluis. Hierdoor ontstaat, met de aansluiting op de nieuwe dijken van het Reevediep, een prachtig nieuw fietsrondje Kampen-Flevoland. De Reevesluis wordt gebouwd door aannemerscombinatie Isala Delta, bestaande uit Boskalis en Van Hattum en Blankevoort.
Ter voorbereiding op de bouw van de Reevesluis is al een riettransplantatie uitgevoerd, omdat voor de bouw van het sluizencomplex ook riet moest wijken. Het bedrijf BWO uit Kamperveen heeft tweeduizend rietplanten verplaatst. Zo is een nieuw rietveld ontstaan aan de noordkant van de Reevedam, die al in aanbouw is.

Duurzame sluis
Rijkswaterstaat heeft bij het ontwerp en de bouw van de Reevesluis voor duurzame maatregelen gekozen op het gebied van energie, klimaat en hergebruik van materialen. Door slim ontwerpen kan flink wat energie en CO2 worden bespaard. Op termijn is het de bedoeling dat de sluis volledig energieneutraal wordt.
Bij de gekozen bouwmethode is aanzienlijk minder beton nodig omdat de bodem van de sluis niet onderheid wordt en de wanden van de sluis in staal worden uitgevoerd. Ook wordt gebruikgemaakt van gerecycled beton. Bovendien is het bedieningsgebouw volledig circulair. Mocht Rijkswaterstaat op termijn overgaan naar centrale bediening, dan kunnen alle onderdelen van dit gebouw elders worden hergebruikt.

Uitvoering
Omdat de sluis in het Drontermeer wordt aangelegd, is er eerst een landuitbreiding gemaakt ten zuiden van het bovenhoofd waarin de schutsluis gebouwd kan worden. De fundaties kunnen hierdoor vanaf het droge worden aangebracht. Voordat Isala Delta startte met de aanleg van de landuitbreiding, zijn slappe grondlagen tot een diepte van NAP -9,00 m weggebaggerd.
Tijdens de bouw van de sluis moet het passeren van schepen mogelijk blijven. Daarom wordt de spuisluis na de schutsluis gebouwd. Tijdens de aanleg van de schutsluis kan de scheepvaart passeren op de locatie van de toekomstige spuisluis. Als de schutsluis gereed is, gaat de scheepvaart hier doorheen varen waarna met de bouw van de spuisluis begonnen wordt.
Tijdens de bouw van de spuisluis in de wintermaanden is de schutsluis volledig geopend. Hierdoor is enerzijds een vlotte verbinding mogelijk voor de scheepvaart en anderzijds kan water afgevoerd worden om bij de huidige Roggebotsluis gespuid te worden. In deze geopende situatie worden de stroomsnelheden in de sluis bewaakt.
Voor de Reevesluis zijn de eerste funderingselementen aangebracht in het werkeiland. Volgens planning wordt de schutsluis in de zomer van 2019 tijdelijk in gebruik genomen. De spuisluis en de vispassage worden in 2020 in gebruik genomen. De volledige oplevering van de Reevesluis is gepland in 2021.

Hoogwaterveilig
Om het gehele gebied (Kampen-Zwolle-Dronten) sluitend waterveilig te maken, zijn behalve de zomerbedverlaging van de IJssel en de aanleg van de hoogwatergeul Reevediep nog vier extra maatregelen nodig. Rijkswaterstaat, de provincies Overijssel en Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland werken hierbij samen. De maatregelen zijn:

  • De bouw van de Reevesluis in het Drontermeer;
  • De versterking en ophoging (met circa 2,7 meter) van het noordelijke deel van de Drontermeerdijk over een lengte van 3 kilometer (vanaf de Roggebotsluis / N307 richting Elburg);
  • De sloop van de Roggebotsluis en de bouw van een nieuwe, hogere brug voor de N307. Daarnaast wordt de N307 tussen Roggebot en Kampen aangepast. Hierdoor wordt de doorstroming van het verkeer tussen Kampen en Dronten enorm verbeterd;
  • De aanpak van de waterveiligheid van het recreatiegebied Roggebot (met camping, haven, kanovereniging), dat door alle maatregelen wordt blootgesteld aan een toename van de waterdynamiek, met zowel hogere als lagere waterstanden.

IJsseldelta waterveilig
Het klimaat verandert. De IJssel krijgt vaker te maken met hoge waterstanden. Voor de inwoners van de regio IJsseldelta (Kampen-Zwolle-Dronten) is een veilige woonomgeving het allerbelangrijkste. Om de waterveiligheid voor de regio Kampen-Zwolle-Dronten in de toekomst te borgen, is in 2015 begonnen met de uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Het eerste deel wordt begin 2019 opgeleverd. De vier nieuwe maatregelen, inclusief de Reevesluis, moeten in 2022 klaar zijn. Dan is het waterveiligheidsysteem voor deze regio voorlopig weer op orde.

Eerste deel begin 2019 klaar
Op initiatief van provincie Overijssel is al in 2004 gestart met het uitwerken van de gebiedsontwikkeling ten zuidwesten van Hanzestad Kampen. Twaalf lokale, regionale en rijksoverheden ondertekenden in 2016 het Masterplan Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta-Zuid. Hierin is een groot aantal ruimtelijke en economische opgaven voor het gebied vastgelegd, zoals de inpassing van de Hanzelijn, de realisatie van een bypass van de IJssel (Reevediep) voor waterveiligheid, de versterking van het wegennet N307 en N50, de ontwikkeling van regionale woningbouw, natuurontwikkeling, waterrecreatie en agrarische structuurversterking.
De waterveiligheidsopgave ontstond door de overstromingen van de IJssel in 1993 en 1995. Het definitieve plan werd een combinatie van een zomerbedverlaging van de IJssel over 8 kilometer (afgerond in 2016) en de aanleg van een bijna 8 kilometer lange hoogwatergeul (Reevediep), tussen de IJssel en het Drontermeer. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan 17 kilometer nieuwe dijken. Het kernzand van deze dijken (2 miljoen kuub) is vrijgekomen bij de zomerbedverlaging. Ook wordt 350 hectare nieuwe (delta)natuur gerealiseerd, inclusief versterking van vijf uiterwaarden, tussen Zwolle en Kampen. En een rietmoeras van 40 hectare, voor de beschermde vogelsoorten Roerdomp en Grote Karekiet. Op en langs de dijken van het Reevediep wordt ruim 20 km aan nieuwe fiets- wandel- en struinpaden gerealiseerd. Daarnaast wordt in het Reevediep een vaargeul aangelegd voor recreatievaart. Ook heeft kavelruil plaatsgevonden, waardoor percelen buiten het Reevediep voor de landbouw beschikbaar zijn gekomen. In 2019 wordt fase 1 van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta afgerond.
Meer informatie is te vinden op www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl. Op YouTube is een 3D-animatiefilm te vinden van de Reevesluis.

Marcel van Dijk is senior communicatieadviseur Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties