Aanbesteding renovatie Prinses Marijkesluis van start

Rijkswaterstaat is gestart met de aanbestedingsprocedure voor de renovatie van de Prinses Marijkesluis. De aankomende renovatie heeft als doel dat het complex de komende dertig jaar betrouwbaar, beschikbaar en veilig functioneert. De gunning is gepland voor eind 2021. De werkzaamheden starten in 2023 en zijn naar verwachting medio 2025 gereed.
Aanbesteding renovatie Prinses Marijkesluis van start| Land Water

De Prinses Marijkesluis is gelegen in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Ravenswaaij in Gelderland. Het complex bestaat uit twee sluiskolken, een vaste brug voor het wegverkeer, een keerschuif, een dieselgemaal, drie lokale bediengebouwen, afmeervoorzieningen en remmingwerken. Het object is gebouwd in 1939 en in gebruik genomen na WO II. De keerschuif is gerealiseerd in 1979.
De hoogwaterkerende functie van de keerschuif en de sluizen is enkele keren per jaar nodig. Mede daarom wordt negen keer per jaar de werking en bediening getest. De waterkerende functie van de keerschuif en sluis beschermen ongeveer 330.000 inwoners van de Betuwe. De aankomende renovatie heeft als doel dat het complex de komende dertig jaar betrouwbaar, beschikbaar en veilig functioneert. Tijdens de renovatie van 2023 tot en met 2025 is er minimale hinder voor scheepvaart.

Renovatie Marijkesluis

Het project renovatie Marijkesluis is een project waarin ervaring wordt opgedaan met het twee-fasen proces. Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer maken in fase 1, de voorbereidingsfase, het ontwerp. Dit gebeurt in 2022. Op basis van dit ontwerp wordt de definitieve prijs overeengekomen met een risicoprofiel dat voor beide partijen acceptabel is. Daarna wordt het project in fase 2, de realisatiefase, uitgevoerd. Bij de aanbesteding wordt de beste samenwerkingspartner gezocht, waarmee de twee fasen (voorbereiding en uitvoering) succesvol doorlopen kunnen worden.

Goed samenwerkingsklimaat

Het experimenteren met en leren van de twee-fasen aanpak is onderdeel van het programma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Daarin zetten Rijkswaterstaat en marktpartijen zich in voor een transitie naar een infrasector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst.
Rijkswaterstaat kiest er bij dit project voor deze aanpak om samen met de opdrachtnemer onzekerheden over de staat van het object vooraf in kaart te brengen. In een goed samenwerkingsklimaat wil Rijkswaterstaat samen met de markt, via een constructief ontwerpproces, ruimte geven voor multidisciplinaire ontwerpafwegingen, optimalisatie- en innovatiekansen.

Vervanging en Renovatie

De renovatie van de Marijkesluis is onderdeel van de Vervanging en Renovatie (V&R) opgave van Rijkswaterstaat. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Hierdoor neemt de kans op storingen toe en daarom worden ze nu versterkt, vernieuwd of vervangen. Voor deze opgave maakt Rijkswaterstaat zoveel mogelijk gebruik van slimme en duurzame technieken. Zo werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generaties, zodat we ook in de toekomst vlot en veilig van A naar B kunnen reizen.