Aantal mensen met technisch beroep groeit

Het aantal werkenden in een technisch beroep neemt verder toe. Het aandeel dat vrouwen daarin hebben groeit flink; wel blijft deze groep in aantal nog laag. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact die onlangs is gepubliceerd tijdens de Jaarconferentie Techniekpact.
Aantal mensen met technisch beroep groeit| Land Water

De toename van het aantal werkenden wordt veroorzaakt door nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn meer jongeren een technische opleiding gaan volgen, zij zijn nu gaan werken.

In de instroom in de technische profielen en studies is, na een aantal jaren stabilisatie, nu een lichte afname te zien. “Om te zorgen dat meer jongeren kiezen voor techniek, blijft extra inzet dus hard nodig”, aldus Techniekpact voorzitter Thea Koster. “Dit gaan wij alleen realiseren met een lange termijn strategie.”

De Monitor Techniekpact geeft een feitelijk beeld van de ontwikkelingen in het onderwijs en arbeidsmarkt aangaande techniek. De volgende trends zijn zichtbaar:

  • Op de arbeidsmarkt is de laatste jaren een flinke groei te zien van het aantal personen met een technisch beroep. Tussen 2013 en 2019 is het aantal personen met een technisch beroep met ruim 13 procenttoegenomen tot 1.582.000.
  • Het aantal vrouwen met een technisch beroep is tussen 2018 en 2019, 3 keer sneller gegroeid (9 procent) dan het aantal mannen (3 procent).
  • De stijging van het aantal vrouwen in technische beroepen vindt voornamelijk plaats bij vrouwen met een hogere opleiding. Het afgelopen jaar gaat dit om een toename van 15 procent .
  • Zowel in het hoger onderwijs als in het middelbaar onderwijs is het aandeel technisch gediplomeerden toegenomen. In het hoger onderwijs tot 26 procent, in het mbo tot 29 procent.
  • Na een aantal jaren van stabilisatie vindt in 2019-20 voor het eerst een lichte daling plaats in de instroom in technische profielen en studies. Dit geldt zowel voor het vmbo (afname van 20 procent naar 19 procent), havo/vwo (49 procent naar 48 procent) als voor het middelbaar (29 procent naar 28 procent) en hoger onderwijs (29 procent naar 28 procent). Op termijn zal dit effect hebben op de instroom naar de technische beroepen. Wel zal naar verwachting de dit jaar gestarte uitvoering van regionale plannen voor Sterk techniekonderwijs een positief effect gaan hebben op de instroom in vmbo en mbo.

Deze cijfers betreffen de instroom van 2019/2020 en arbeidsmarkt van 2019, dus voor COVID-19.

De Monitor Techniekpact, is een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid, en geeft inzicht in de stand van bètatechniek. Ze maakt zichtbaar wat de trends zijn en waar de uitdagingen liggen. Deze database is in een digitale omgeving opgemaakt, waardoor de beschikbare arbeidsmarkt- en onderwijscijfers altijd toegankelijk zijn via www.techniekpactmonitor.nl.