Aanvulling grondwatervoorraad belangrijk bij droogte

Om meer water te kunnen infiltreren, zodat de grondwatervoorraad wordt aangevuld, werkten Vitens en Waterschap Vallei en Veluwe samen aan de Klaarbeek in Zuuk, gemeente Epe. Het verplaatsen van de stuw in de Klaarbeek biedt een oplossing voor de waterbalans van Vitens en een oplossing voor het tot stand brengen van een ecologische verbindingszone tussen de Klaarbeek en de Grift.
Aanvulling grondwatervoorraad belangrijk bij droogte| Land Water

Het doel van drinkwaterbedrijf Vitens is om evenveel oppervlaktewater te infiltreren als dat er aan grondwater voor de drinkwatervoorziening wordt opgepompt. Omdat de hoeveelheid op te pompen grondwater is opgevoerd, moest er ook meer water worden geïnfiltreerd. Van 2016 tot en met 2018 lukte dat niet. Om dat doel mogelijk te maken, sloegen Vitens en het waterschap de handen ineen. 

Toename grondwatervoorraad

Door het verplaatsen van een stuw in de Klaarbeek neemt de capaciteit waarmee water uit de Klaarbeek kan worden geïnfiltreerd toe. Water komt hierdoor onder vrij verval, dat wil zeggen zonder toegevoegde energie, in de beek terecht en wordt verdeeld over twee stromen. Twee derde deel stroomt nu direct via ondergrondse leidingen naar de infiltratievijvers, vlakbij de drinkwaterwinning aan de Dellenweg in Epe. De door Vitens beoogde zes miljoen te infiltreren kubieke meter per jaar is hierdoor haalbaar. De rest van het water blijft in de beek, voor de ecologische verbinding tussen de Klaarbeek, de Verloren Beek en de Grift. 

Beekprik en elrits

Deze ecologische verbinding is in de afgelopen weken tot stand gebracht. Het doel hiervan is om vissen in de Grift, tegen de stroom in naar de Klaarbeek en de Verloren Beek te laten zwemmen om zich daar te kunnen vermeerderen. Hiertoe zijn schotten aangebracht met een verval van drie cm per 20 meter. De beoogde vissoorten zijn de beekprik en de elrits