Arcadis werkt aan dijken en oevers

Arcadis tekende recent de raamovereenkomst Dijk-, en Oeverwerken met het waterschap Hunze en Aa’s. De overeenkomst heeft de komende vier jaar een potentiële waarde van 36 miljoen euro. Het bedrijf voert die periode tientallen planvoorbereiding- en realisatieprojecten uit in het beheersgebied van het waterschap. Samen met het waterschap werkt Arcadis aan een veilige toekomst en is in de rol van hoofdaannemer verantwoordelijk voor de realisatie van de diverse dijk- en oeverwerken.
Arcadis werkt aan dijken en oevers | Land Water

Het werk bevat onder meer de verbetering van kaden en dijken. Het gaat om dijktrajecten die de achterliggende lagergelegen gebieden tegen overstroming moeten beschermen. Naar aanleiding van de overstromingen in 1998 zijn waterbergingsgebieden ingericht en boezemkaden (dijken) aangepast. Destijds lag de prioriteit op het voldoende op hoogte brengen. 

Strengere stabiliteitseisen

Intussen zijn de eisen aangescherpt en moeten kaden de komende jaren deels ook worden aangepast om ze aan strengere stabiliteitseisen te laten voldoen. Verder voldoen de oevers van de boezemsystemen deels nog niet aan de inrichting zoals deze is vereist uit de Kaderrichtlijn Water. En ook zijn er actuele ontwikkelingen die aanleiding geven voor verdere aanpassing van de kaden zoals bijvoorbeeld zettingen en bodemdaling. Aan Arcadis de taak om deze projecten van initiatief tot en met realisatie te organiseren.
“We zijn heel blij met deze opdracht. We helpen onze klant graag om de kaden en oevers te laten voldoen aan de laatste eisen en normen om zo de gevolgen van klimaatverandering op te vangen”, aldus Harm Albert Zanting, divisiedirecteur Water & Milieu van Arcadis. “Onze relatie met het waterschap gaat al vele jaren terug en we hebben deze opdracht verworven via een zogeheten ‘best value’ aanbesteding. We zien ernaar uit om het beste van Arcadis in te zetten om het waterschap te helpen met de aanpak van de problemen van morgen.”