Concrete doelen voor Integraal Riviermanagement

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor het programma Integraal Riviermanagement de doelen voor het rivierengebied stapsgewijs concreet te maken. Maak ook duidelijk hoe het programma zich verhoudt tot ander beleid, zegt de Commissie. Dit is nodig om mogelijke maatregelpakketten samen te stellen en op hun effecten te onderzoeken. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.
Concrete doelen voor Integraal Riviermanagement | Land Water

De ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit willen samen met provincies en waterschappen een integrale langetermijnvisie voor de riviersystemen van Rijn en Maas opstellen. Dit programma Integraal Riviermanagement legt doelen vast voor onder andere waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwatervoorziening, natuur en ruimtelijke kwaliteit. Ook laat het op hoofdlijnen zien welke maatregelen nodig zijn om de doelen te halen. In ieder geval maatregelen voor het behoud en vergroten van de afvoercapaciteit (de capaciteit van de Rijn en de Maas om water te kunnen afvoeren naar zee) en de ligging van de rivierbodem. Voordat de ministers over het programma besluiten, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Milieueffectrapport

Het milieueffectrapport moet beleidsopties voor de lange termijn verkennen, laten zien waar ze elkaar in de weg zitten of elkaar versterken, en de effecten onderzoeken van pakketten van mogelijke maatregelen. Om het milieubelang hierbij volwaardig mee te wegen adviseert de Commissie om de doelen voor het rivierengebied zoveel mogelijk te concretiseren. Ook moet duidelijk zijn hoe het programma zich verhoudt tot ander beleid dat invloed heeft op het rivierengebied. Dit is nodig om te kijken welke maatregelen de doelen kunnen halen. Het rapport kan vervolgens laten zien wat de effecten van de verschillende maatregelen zijn.

Op de website vindt u het volledige advies.