De stresstest regenwateroverlast volgens de kennisbank

Sinds kort is in de kennisbank van stichting Rioned te vinden welke basisgegevens nodig zijn, welk type rekenmodel, welke buien kunnen worden gebruiken én hoe te rapporteren bij het uitvoeren van de stresstest.
De stresstest regenwateroverlast volgens de kennisbank| Land Water

Het nieuwe onderdeel ‘Modelleren hydraulisch functioneren’ van de Kennisbank Stedelijk Water vervangt de oude, bekende Leidraadmodule C2100. De nieuwe informatie is gebaseerd op de kennis en ervaring uit het afgelopen decennium met het modelleren van wateroverlast. De kennisbank beschrijft het modelleren van wateroverlast dan ook niet langer als het ‘nieuwe rekenen’, maar als standaardpraktijk, onder meer in de toepassing voor de stresstest wateroverlast.

Afstemming met stressteststandaarden

De standaarden voor de stresstest regenwateroverlast en het onderdeel ‘Modelleren hydraulisch functioneren’ in de kennisbank zijn tegelijkertijd tot stand gekomen. De kennisbankauteurs en de werkgroepen stresstest wateroverlast hebben de inhoud met elkaar afgestemd. Hierdoor is de informatie in de kennisbank in overeenstemming met de stressteststandaarden op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie. Zo zijn op beide dezelfde stresstestbuien te vinden, die bestaan uit zeven gestandaardiseerde blokbuien.

Aan de slag met de stresstest

De Kennisbank Stedelijk Water helpt de gebruiker het type rekenmodel te kiezen dat het best past bij de situatie. Per modelconcept leest de gebruiker welke gegevens daarvoor moeten worden verzameld. Ook krijgt de gebruiker suggesties voor de waarden van belangrijke modelparameters die gebruikt worden bij het uitvoeren van de stresstest, zoals initieel verlies en infiltratie bij onverhard gebied. De waarden voor deze parameters kunnen in de praktijk over een grote bandbreedte variëren. Daardoor kunnen de uitkomsten van de modellen nog steeds veel onzekerheid bevatten. Om de modelresultaten te toetsen of vergelijken, legt de gebruiker de modelparameterwaarden altijd vast in de rapportage. Zo kan hij ook over zes jaar de resultaten van de oude en nieuwe stresstest vergelijken.

Ontwikkelingen thema wateroverlast volgen

De inhoud van het kennisbankonderdeel ‘Modelleren hydraulisch functioneren’ is gebaseerd op de situatie in 2019. De komende jaren vinden naar verwachting nog allerlei ontwikkelingen plaats op het thema wateroverlast. Zodra daar aanleiding toe is, zal Rioned de betreffende kenniselementen actualiseren. Op die manier beschikt de branche altijd over een actueel hulpmiddel bij het (laten) uitvoeren van de stresstestberekeningen voor wateroverlast.