Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat van start

Gisteren is de start van de dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat gevierd in de haven van Lauwersoog. Op de zeedijk onthulden bewoners, bestuurders en ondernemers een speciaal gedicht over de dijkversterking. Aansluitend werd door groep 7/8 van basisschool ‘Mandegoud’ uit Kloosterburen de scheepshoorn geluid. Ze gaven hiermee het startsein voor het versterken van de diek van morgen. Na de feestelijke start kon jong en oud genieten van een open dag met informatie en activiteiten.

Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat van start| Land Water

De versterking van de dijk en aanvullende opgaven voor natuur, recreatie, economie en verkeersveiligheid worden in 2026 afgerond. Versterking van de dijk is noodzakelijk omdat deze niet meer voldoet aan de normen voor de waterveiligheid. Na afronding van de werkzaamheden beschermt de dijk de komende vijftig jaar weer tegen een hogere zeespiegel en extreem weer als gevolg van klimaatverandering.

Meest duurzame dijk

Voor de uitvoering van deze dijkversterking is nadrukkelijk aandacht voor hergebruik van materialen en het beperken van uitstoot. Zo wordt emissieloos elektrisch materieel ingezet en gebruik gemaakt van hernieuwbare en fossielvrije HVO diesel. Dit zorgt ervoor dat het waterschap de CO2-uitstoot tot 95 procent kan verminderen. De zeedijk richting Westpolder en langs het Vierhuizergat wordt opgehoogd en versterkt met klei en steenbekleding. Materiaal van de huidige dijk wordt opnieuw gebruikt en nieuw materiaal komt uit de regio. In de haven wordt de dijk versterkt en verhoogd met een damwand. Aannemerscombinatie Waddenkwartier, gevormd door GMB en Heijmans, voert de dijkversterking uit.

Dijkversterking en waddennatuur

Met de dijkversterking wordt ook de waddennatuur versterkt, recreatie rond de dijk gestimuleerd en verkeersveiligheid verbeterd. Dit laatste betreft de aanleg van een tweede toegangsweg naar de haven van Lauwersoog. Ook komt er een wandelboulevard langs de haven, een fietspad en een waddentribune op de landelijke dijk langs het Vierhuizergat. Ten aanzien van de natuur wordt een kwelder als natuurlijke overgang van de dijk naar het Wad gevormd. Ook wordt een dijkdoorgang met een binnendijks getijdegebied in de Marnewaard gecreëerd van ongeveer 70 hectare. Verder loopt een pilot met rif-elementen voor de kust. Zo zorgen de maatregelen gekoppeld aan deze dijkversterking voor een natuurlijkere overgang tussen land, wad en water. Deze extra opgaven realiseren we samen met gemeente Het Hogeland, de provincie Groningen, Rijkswaterstaat (namens de Programmatische Aanpak Grote Wateren) en Groninger Landschap mede namens natuurorganisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieufederatie Groningen.

Financiering

Voor deze totaalopgave is 158 miljoen euro gereserveerd. Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest heeft 15 februari 2023 €136 miljoen beschikbaar gesteld voor de dijkversterking. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma draagt 90 procent bij aan de kosten voor de waterveiligheidsopgave. De gemeente Het Hogeland financiert de tweede toegangsweg naar de haven. Voor de natuurontwikkeling is financiering beschikbaar vanuit het Waddenfonds, De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en de provincie Groningen.