Elektrisch baggeren in Langeraarse Plassen

De waterkwaliteit en ecologie in de Langeraarse Plassen kunnen beter: door de vele algen in het water, maar ook door zwevend slib is het water troebel en groen. In de zomer komt er regelmatig blauwalg voor. Omdat het licht niet tot de bodem kan komen, groeien er vrijwel geen ondergedoken waterplanten in de plassen. Hoogheemraadschap van Rijnland gaat maatregelen uitvoeren in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW), zodat op termijn de doorzicht verbetert en de diversiteit van het leven in de plassen toeneemt.
 Elektrisch baggeren in Langeraarse Plassen| Land Water
 Elektrisch baggeren in Langeraarse Plassen| Land Water

Uit de Noordplas wordt zowel verspreidbare baggerspecie (ca 375.000 m3) als niet verspreidbare baggerspecie (ca.20.000 m3) verwijderd. De schone baggerspecie wordt stikstof-uitstootvrij ontgraven met een elektrische cutterzuiger en gaat via een persleiding naar weilanddepots. De niet verspreidbare baggerspecie is al verwijderd. Midden in de plas wordt een slibvang gegraven met een diameter van 200 m, de grond die hierbij vrijkomt, wordt verwerkt in een nieuw te realiseren natuurzone van ca. 4 hectare net boven het Kerkpad. Het ontgraven van de slibvang gebeurt ook uitstootvrij met een elektrische kraan.

De natuurzone wordt bijna 4 ha groot, maar het grootste deel van dit gebied blijft gewoon water. Het idee is dat lichtinval op de bodem voor de ontwikkeling van plantengroei zorgt. In de plas bereikt het zonlicht de bodem niet, door het diepe en troebele water. In de natuurzone wordt de waterbodem naar het licht gebracht, het gebied wordt ondieper gemaakt. Alleen de delen A, B, C en D komen boven water te liggen, A en B als legakker met een bij-vriendelijke inrichting (lage begroeiing) en C en D als plas-draszone met riet en lisdodde. Om de natuurzone komen palenrijen om het gebied te beschermen.

Stikstof-​uitstootvrij werken

Het grootste deel van het werk wordt elektrisch uitgevoerd. Dat draagt bij aan stikstof-uitstootvrij werken. Een extra plus erop is dat de stroom die wordt gebruikt geen reguliere stroom is, maar groene stroom.

Overall planning:

Uitvoering baggerwerk – mei/juni 2021 t/m maart 2023;

Aanvang natuurzone – juli 2021 t/m december 2022;

Grondwerk en inrichting – september 2021 t/m december 2022.

De Langeraarse Plassen bestaan uit een noordelijke en een zuidelijke plas die met elkaar verbonden zijn onder het Kerkpad door en liggen in de gemeente Nieuwkoop. De plassen zijn ontstaan door turfwinning. De plassen zijn een waterlichaam voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Voordat het baggeren begon in de Noordplas, zijn er ook al maatregelen in de Zuid­plas uitgevoerd. In Europees verband zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en gelden voor alle lidstaten: uiterlijk in 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan het doel ‘een goede toestand’. Rijnland is verantwoordelijk voor het bereiken van de gestelde doelen voor de 40 KRW-waterlichamen binnen het werkgebied. De Langeraarse plassen zijn een van deze 40 KRW-waterlichamen.

Subsidie Langeraarse Plassen

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project ‘Verbetering waterkwaliteit Langeraarse plassen door aanleg slibvang en natuurzone’ in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO kunt u hier vinden.