Ferex ontdekt extra mogelijkheden voor beperking uitstoot

Verrassende resultaten komen naar voren uit een onafhankelijk onderzoek dat onlangs heeft plaatsgevonden naar de uitstoot van broeikasgassen bij de aanleg van tijdelijke wegen. Ferex ontdekt een verborgen gebied wat essentieel kan bijdragen aan de Aerius-berekening voor stikstofdepositie. Een behoorlijke stap in de goede richting als het gaat om aanbestedingen.
Ferex ontdekt extra mogelijkheden voor beperking uitstoot| Land Water

Traditioneel wordt uitsluitend de invloed van stikstofuitstoot ten gevolge van logistieke bewegingen in kaart gebracht voor het ‘scoren’ van projecten. In dit onderzoek is verder gekeken dan dat. Wat blijkt is dat het type rijbaanversteviging wat wordt toegepast van tijdelijke wegen grote invloed heeft op de uitstoot van stikstof. Een factor die van grote invloed is op de uitstoot is de manier van cultuurtechnisch herstel welke noodzakelijk is om de percelen weer zo veel als mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
Het toepassen van licht gewicht composiet rijplaten kan in bepaalde situaties er toe bijdragen dat grondroeringwerkzaamheden kunnen worden beperkt of verminderd en soms zelfs niet nodig zijn, met positieve gevolgen door een verminderde uitstoot van onder andere stikstof.

Aerius-berekening

In de huidige Aerius-berekeningen wordt geen rekening gehouden met de totale uitstoot (project breed). Wanneer het toepassen van lichtgewicht composiet rijplaten in situaties het verschil maken tussen optreden van grondtekorten (zetting onder rijbaan) en het zeer beperkt optreden van grondtekorten (zeer beperkte zetting, nagenoeg nihil), kunnen grote en diepe grondroerende werkzaamheden geminimaliseerd worden of achterwege blijven. In deze situaties kunnen emissies van CO2 en N2 geminimaliseerd worden met een factor 4.

Reductie CO2– en NOx-uitstoot

Die reductie wordt eenvoudig gerealiseerd met de keuze voor het materiaal van rijplaten. In het onderzoek is gekeken naar het inrichten van een werkterrein met 2500 m2 en een rijbaan van 1000 meter. In een variant werden traditionele stalen rijplaten gebruikt. In een andere variant werden de composieten rijplaten van Ferex onderzocht. Wat blijkt is dat het toepassen van de zware, stalen rijplaten gemiddeld 1,5 keer meer emissies met zich meebrengt aan CO2, fijnstof en stikstof dan het gebruik van de composieten rijplaten.

Jan Voortman, directeur van Ferex: “Voor het realiseren van tijdelijke verstevigde rijbanen en bouwwegen hebben we lichtgewicht composiet rijplaten ontwikkeld die via een liplasverbinding worden gekoppeld tot een aaneengesloten vlak met een grote drukspreiding. Wij zagen op zowel bodemkundig en geotechnisch gebied, als ook op vermindering van milieubelasting, enorme voordelen. Dit onderzoeksrapport bevestigt dat nogmaals. Het is goed om te zien dat deze ontwikkeling bijdraagt aan de beperking van C02- en NOx-uitstoot bij de aanleg van tijdelijke wegen.”

Rapport onderzoeksresultaten

Voor het onderzoek is Antea Group ingeschakeld als onafhankelijk onderzoeksinstituut. De uitgebreide onderzoeksresultaten zijn samengevat in een lijvig rapport met de nodige calculaties om de significante stikstofreductie te onderbouwen. Willem Bakker, onderzoeker bij Antea Group, concludeert het volgende: “Wanneer door het toepassen van licht gewicht composiet rijplaten vrijwel geen zettingen ontstaan, kunnen grondroerende werkzaamheden bij het cultuurtechnisch herstel geminimaliseerd worden. Dit zal zich naar verwachting voornamelijk kunnen voordoen in de betere draagkrachtigere gronden, zandgrond of rivier- en zeeklei mits onder een gunstige en relatief korte uitvoeringsperiode. Naast het grote voordeel aan behoud van bodemstructuur, behoud van draagkracht en dat de grondeigenaar het perceelsdeel eigenlijk direct weer in gebruik kan nemen, is er ook een zeer groot voordeel in besparing van emissies NOx, fijnstof en CO2.”

Een samenvatting van het rapport is te downloaden op https://www.ferex.nl/2021/06/07/verrassende-onderzoeksresultaten/.