Instemming voor voorlopig ontwerp meanderende Maas

Het voorlopig ontwerp voor de maatregelen in projectgebied Meanderende Maas is gereed en heeft de instemming van de bestuurders van de tien betrokken organisaties. Met de maatregelen voor de dijkversterking in combinatie met rivierverruiming zijn vanaf 2025 de 270.000 bewoners, vele bedrijven en kostbare infrastructuur tot aan Oss en Den Bosch beschermd tegen hoogwater en wordt het gebied mooier en economisch sterker.
Instemming voor voorlopig ontwerp meanderende Maas| Land Water

Projectorganisatie Meanderende Maas gaat samen met de aannemer het voorlopig ontwerp tot in detail uitwerken tot het definitief ontwerp. Rijk en regio investeren samen ruim 235 miljoen euro in de veiligheid en kwaliteit van het circa 2650 hectare projectgebied Meanderende Maas. Op 17 en 20 mei vinden digitale informatiebijeenkomsten plaats om de maatregelen toe te lichten. De maatregelen zijn vooraf te bekijken in de interactieve kaart op www.meanderendemaas.nl.

Van voorkeursalternatief tot voorlopig ontwerp Meanderende Maas

Project Meanderende Maas bevindt zich in de fase van de planuitwerking. Maatregelen uit het voorkeursalternatief van december 2019 zijn verder uitgewerkt. Er heeft afstemming plaatsgevonden met partnerorganisaties, direct belanghebbenden (individueel en in gebiedssessies), leden werkplaats en klankbord. Het voorlopig ontwerp voor de dijk is tijdens digitale dijktafels besproken met bewoners en eigenaren van gronden aan de dijk. De projectorganisatie en de aannemer betrekken de ingebrachte aandachtspunten vanuit de omgeving in de vervolguitwerkingen. De betrokken partijen blijven daarom in gesprek met direct betrokkenen, zoals bijvoorbeeld in Ravenstein en Appeltern. Er zijn twee wijzigingen ten opzichte van het voorkeursalternatief, te weten de maatregel bij Appeltern en de uitbreiding van het projectgebied met de kernen van Ossekamp en De Waarden.

Appeltern

Bij het uitwerken van de maatregelen uit het voorkeursalternatief is goed gekeken naar de effecten op de rivier, de beste inpassing van de maatregelen in de omgeving en de kosten. Vanwege het extra water dat vanwege de doorsteek bij Appeltern bij de veerstoep in Maasbommel de Maas instroomt, ontstaat er een aanzienlijke dwarsstroming op de rivier. Dat is onacceptabel voor de scheepvaart. Uit nadere berekeningen blijkt ook dat de doorsteek zelf maar beperkt bijdraagt aan de waterstandsdaling en de aanleg van de brug voor de Nood Zuid (N329) duurder uitvalt. Ook bleek dat met een verlaging van het maaiveld in de Lelyzone bij Megen een gelijke waterstandsdaling te bereiken is tegen veel lagere kosten. De maatregel is daarmee vervallen. In het voorlopig ontwerp verlagen wordt Appeltern wel het maaiveld verlaagd naar + 5.40 meter NAP en wordt de ingang van de oude meander herkenbaar gemaakt met een struinpad erop.