Jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur aangeboden

Rijkswaterstaat zet zich iedere dag in voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en het beschermen en herstellen van de natuur. Zo ontstaat er weer een gevarieerde, duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. Op 20 mei 2020 werd de jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur 2019 als onderdeel van de ‘Staat Van Ons Water’ aangeboden aan de Tweede Kamer.
Jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur aangeboden| Land Water

De jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur 2019 geeft inzicht in de resultaten die in 2019 behaald zijn op het gebied van ecologische waterkwaliteit en natuur in Nederland.
Zo zijn in 2019 bijvoorbeeld een groot aantal vispassages afgerond, waaronder de vispassage Doesburg. Door samenwerking met het waterschap, de gemeente, provincie en de watersportvereniging kunnen vissen hier nu een hoogte overbruggen van maar liefst 5 m. Ook zijn in 2019 de beheerplannen voor het IJsselmeergebied onherroepelijk verklaard. Daardoor weten alle gebruikers en belanghebbenden welke activiteiten er mogelijk zijn. Daarnaast is de zandsuppletie van de Roggenplaat opgeleverd. Dit is een mooie eerste stap in de bestrijding van de zandhonger in de Oosterschelde.

Aanvullende maatregelen

De genomen maatregelen en randvoorwaarden geven een stevige impuls aan de natuur en ecologische waterkwaliteit in de rijkswateren. Maar het werk is nog niet klaar. Voormalige overgangswateren tussen rivieren en de zee vragen extra aandacht. Ook worden de huidige beheerplannen geëvalueerd en worden nieuwe beheerplannen opgesteld om zo de natuur te beschermen. In 2019 is gestart met een verkenning voor het project Oostvaardersoevers en ook voor het project Wieringenhoek is gestart met de verkenning voor alternatieven.

Staat van Ons Water

De jaarrapportage is onderdeel van de ‘Staat van Ons Water’. Hiermee rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid in Nederland in het afgelopen kalenderjaar. Het afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat samen met andere natuur- en waterbeheerders diverse stappen gezet. Dit zijn de geplande stappen van de programma’s, en daarnaast zijn ook innovaties ontwikkeld en onderzoeken gestart die programmaoverstijgend plaatsvinden, zoals de KlimaatScan. Deze scan geeft per groot water een overzicht van de belangrijkste effecten van de huidige en verwachte klimaatverandering en de toekomstbestendigheid van het ecologisch functioneren. Alle programma’s en onderliggende projecten binnen Rijkswaterstaat kunnen gebruik maken van deze Klimaatscan om hun doelen nog beter te realiseren.