Julianakanaal: stand van zaken en CEF-subsidie

Rijkswaterstaat maakt de Maasroute geschikt voor grotere schepen. Hiervoor worden verschillende maatregelen uitgevoerd zoals dijkverplaatsingen, verbreding en verdieping van het Julianakanaal en het verruimen van bochten. Er zijn weer een aantal maatregelen afgerond. Hiermee is de Maasroute nog een stapje dichterbij het einddoel: een vaarweg die geschikt is voor tweebaksduwvaart.
Julianakanaal: stand van zaken en CEF-subsidie| Land Water

De Maasroute gaat deels over de Maas en deels over het Julianakanaal en het Lateraalkanaal. De Maasroute is een Europese hoofdvaarweg en binnen het Connecting Europe Facility (CEF) netwerk van vaarwegen opgenomen als prioritair project. De Europese Unie heeft om die reden subsidie toegekend aan het project zodat de vaarroute geschikt wordt voor klasse Vb schepen (tweebaksduwvaart) die 190 m lang, 11,4 m breed zijn en een maximale diepgang van 3,5 m hebben.

Verruimen Julianakanaal

Het project Verruiming Julianakanaal omvat een groot aantal maatregelen om de Maas en het Julianakanaal geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen. Over een lengte van ruim 30 km tussen Limmel en Maasbracht worden verschillende maatregelen genomen. De afgelopen periode zijn de volgende maatregelen opgeleverd waar CEF-subsidie voor is ontvangen:

  • Verbreding bocht Elsloo: De bocht ter hoogte van Elsloo was vrij krap. Voor een veilige en goede doorvaart van grotere en bredere schepen is de bocht verbreed.
  • Passeervakken gereed tussen Limmel en Elsloo: Ten zuiden van de bocht van Elsloo en ter hoogte van de voormalige Werkhaven Itteren zijn twee passeervakken aangelegd. Deze zijn beide ongeveer 1 km lang en zorgen ervoor dat grotere en diepere schepen elkaar kunnen passeren op dat traject.
  • Opwaardering communicatiesystemen scheepvaart: Dit is een maatregel die voor een goed gebruik van de passeervakken noodzakelijk is. Schepen die elkaar willen passeren, kunnen contact met elkaar opnemen via een apart marifoonkanaal om afspraken te maken wie er voorrang krijgt.
  • Natuurcompensatie: Om het Julianakanaal te kunnen verruimen, zijn enkele bosschages bij de bocht van Elsloo gerooid. Ter compensatie is in overleg met de gemeente Stein 2,3 ha bos geplant op het Heidekamp-complex.


Geplande maatregelen

Het werk op het Julianakanaal is nog niet klaar:

  • Haven Stein: Het oostelijke deel van het Julianakanaal bij Urmond wordt ontgraven tot de al aangelegde damwand (oever). Daarna wordt er nieuwe bodembescherming aangebracht.
  • Verbreding Julianakanaal tussen Berg en Obbicht: Het Julianakanaal wordt op het traject Berg-Obbicht verdiept in combinatie met het verplaatsen van de oostelijke oever en dijk. Daarnaast wordt er een nieuwe waterremmende laag geplaatst op de bodem van het kanaal. Ten slotte worden er ook baggerwerkzaamheden uitgevoerd.
  • Berghaven: Bij de Berghaven ter hoogte van Born wordt de bodem van het Julianakanaal verdiept. Hiervoor gaan baggerwerkzaamheden uitgevoerd worden en, waar nodig, een nieuwe waterremmende laag aangebracht.

 

Nadat al deze maatregelen zijn uitgevoerd, zijn belangrijke stappen gezet in het geschikt maken van de vaarroute tussen Weurt en Ternaaijen voor klasse Vb schepen. Maar klaar is Rijkswaterstaat dan nog niet. Er staan nog een aantal belangrijke maatregelen gepland zoals bijvoorbeeld de invaart van het Julianakanaal bij Limmel verbeteren en baggerwerkzaamheden uitvoeren op diverse locaties.

Bron: Rijkswaterstaat