Lessen uit beheer akkerranden en taluds in de Veenkoloniën

Meerjarige grasranden lijken beter afspoeling te kunnen reduceren dan ingezaaide eenjarig randen. Boeren en waterschappen willen meer contact. Twee conclusies uit onderzoek naar de combinatie tussen akkerranden, taluds en slootbeheer in de Veenkoloniën.
Lessen uit beheer akkerranden en taluds in de Veenkoloniën| Land Water
Lessen uit beheer akkerranden en taluds in de Veenkoloniën| Land Water
Lessen uit beheer akkerranden en taluds in de Veenkoloniën| Land Water
Beeld van het maaibeheer in de zomer.

De studie is uitgevoerd door het samenwerkingsverband Innovatie Veenkoloniën, gestart naar aanleiding van het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Het werkt aan toekomstbestendige landbouw.
Het onderzoeksproject heeft plaatsgevonden in Vathermond. Kenmerkend voor dit veenontginningsgebied is het vlakke, laaggelegen landschap en de rechthoekige percelen. In het gebied zijn nog veel veenwijken aanwezig. Deze wijken, kleine kanalen, zijn ontstaan tijdens de veenwinning door het ontwateren van veen en het vervoeren van de gewonnen turf per boot. De waterpeilen in het gebied zijn vrij constant en in droge periodes wordt er water ingelaten. Er zijn relatief weinig permanente landschapselementen zoals bosjes en overhoekjes. Langs een van deze wijken op de proefboerderij Open Teelten Vathermond van de WUR is het deelproject uitgevoerd.
Langs één wijk op het proefbedrijf zijn vier typen akkerranden ingezaaid die door verschillen in de vegetatie elk een andere functie kregen: drift en uitspoeling reduceren, functionele agrobiodiversiteit stimuleren (FAB), bestuivers stimuleren en in de winter vogelvoedsel bieden. Daarnaast was er een referentiestrook met oorspronkelijke vegetatie die niet ingezaaid was. Het aangrenzende talud werd op verschillende wijze beheerd door enkel of meermaals te maaien en af te voeren of te klepelen waarbij het maaisel blijft liggen. Via enquêtes bij agrariërs en de waterschappen zijn verschillende soorten beheer in kaart gebracht. Daarnaast is er een kostenanalyse gemaakt van de verschillende soorten beheer. 

Akkerranden 

Beeld van het maaibeheer in de winter.