Monitoring Haringvlietsluizen laat verandering fauna zien

Bij bemonstering van het water van het Haringvliet zijn drie soorten plankton aangetroffen die Rijkswaterstaat nog niet eerder in de Nederlandse fauna aantrof. Plankton vertelt veel over de veranderingen in de kwaliteit van de wateren. Het gaat om de Berlijnse slurfwatervlo Eubosmina berolinensis en de raderdieren Polyarthra luminosa en Synchaeta kitina.
Monitoring Haringvlietsluizen laat verandering fauna zien| Land Water

Sinds 2019 zet Rijkswaterstaat de Haringvlietsluizen op een kier. Trekvissen hebben hiermee weer de mogelijkheid om stroomopwaarts de rivieren op te trekken naar hun paaigebieden. De veranderingen die dit met zich meebrengt, worden nauwgezet gevolgd. Dit gebeurt onder meer door bemonstering van dierlijk plankton (zoöplankton). Bij de bemonsteringen de afgelopen jaren zijn deze soorten aangetroffen. In 2018, bij het vaststellen van de uitgangssituatie, werden deze soorten nog niet gevonden.

Het aantreffen van laatstgenoemde raderdier (Synchaeta kitina) is mogelijk een effect van het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen. Voor de andere twee vondsten (Eubosmina berolinensis en Polyarthra luminosa) is die relatie niet direct te leggen. Het aantreffen van deze soorten zegt vooral iets over veranderingen in de fauna van Nederlandse wateren door een verbetering van de waterkwaliteit.