Natuurcompensatie Blankenburgverbinding gereed

Met de aanleg van de Blankenburgverbinding moeten er als gevolg van stikstofdepositie compenserende maatregelen getroffen worden. Als compenserende maatregel heeft Van der Ven, in opdracht van Rijkswaterstaat, een vochtige duinvallei gerealiseerd in het duingebied van Brouwersdam. De duinvallei is een kansrijke omgeving voor habitattypen die mogelijk beschadigd worden ten gevolge van de Blankenburgverbinding.
Natuurcompensatie Blankenburgverbinding gereed| Land Water

Het project vond plaats in Natura2000-gebied. Daarom zijn er stikstof beperkende maatregelen getroffen. Zo heeft Van der Ven de meest energiezuinige materieelstukken ingezet en de leem die aangebracht is kwam uit een depot binnen een straal van 30 kilometer. Met deze maatregelen heeft het bedrijf de stikstofuitstoot zo klein mogelijk gehouden.

Allereerst hebben ze het duingebied vrij gemaakt van struweel en begroeiing door middel van de pluk-trekmethode. Na een optimalisatie van het ontwerp is de duinvallei ontgraven en het leem aangebracht om een afdichtende laag te maken. Het zand wat hierbij vrij kwam is vervoerd en verwerkt in de gerealiseerde Paraboolduinen. Het uiteindelijke resultaat is een kansrijke vochtige duinvallei waarmee de samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De resultaten zal Van der Ven twee jaar lang monitoren en waar nodig zal het bedrijf onderhoudsbeurten uitvoeren.

De uitdaging van dit project zat hem in de korte uitvoeringsperiode, het project is in een maand gerealiseerd. De werkzaamheden moesten namelijk voor het stormseizoen klaar zijn. Door de inzet van een ervaren kraanmachinist en door de goede samenwerking met de opdrachtgever wisten Van der Ven het project tijdig af te ronden.