Ontwerp Projectplan Willem Alexanderhaven ter inzage

Van 10 december 2021 tot en met 20 januari 2022 ligt het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW) voor de dijkversterking in de Willem Alexanderhaven in Roermond ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen op de stukken. In het OPPW beschrijft het waterschap hoe de dijkversterking van de bestaande kering er uitziet. Deze kering, ook wel een primaire kering genoemd, is op dit moment namelijk niet sterk of hoog genoeg. Daarom gaat het waterschap de kering versterken en verbeteren.
Ontwerp Projectplan Willem Alexanderhaven ter inzage| Land Water

Van oudsher beschermt de primaire kering niet alle bedrijven in de haven. Met als uitgangspunt ‘sober en doelmatig’ is als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma een voorkeursvariant voor de dijkversterking vastgesteld waarbij grotendeels het tracé van de huidige kering wordt versterkt.

Daarmee blijven dus bij de dijkversterking een aantal bedrijven, net als in de huidige situatie, buitendijks. De bedrijven hebben de handen ineengeslagen om te bekijken of het mogelijk is om een alternatief tracé voor de dijkversterking te kiezen, waarmee ze alsnog worden beschermd.

De financiering via het HWBP, waarmee het Waterschap de versterking betaalt, is hiervoor niet toereikend. Daarom bundelen de bedrijven, gemeente, provincie en het waterschap hun krachten om samen de technische, financiële, organisatorische en juridische zaken die nodig zijn voor de aanvullende bescherming verder uit te werken.

Omdat de uitkomst nog niet zeker is, zet het waterschap wel vast de stap om het Ontwerp Projectplan voor het versterken van de primaire kering ter inzage te leggen. Dat betekent dat de werkzaamheden voor de bescherming van Roermond niet hoeven te worden uitgesteld als het toch niet lukt om de aanvullende bescherming rond te krijgen.

Meer informatie is te vinden op de projectwebsite van Willem Alexanderhaven.