Optimalisering getijdenduiker Waterdunen

Waterschap Scheldestromen bereidt een aanpassing aan de getijdenduiker Waterdunen voor. Het doel van deze aanpassing is het optimaliseren van de getijdenwerking in het achterliggende natuur- en recreatiegebied Waterdunen. De werkzaamheden beginnen deze maand en zullen naar verwachting voor oktober 2024 afgerond zijn. 

Optimalisering getijdenduiker Waterdunen| Land Water

Om Waterdunen te laten voldoen aan normen voor waterveiligheid, wateroverlast en de ecologische doelstellingen, is eerder geconstateerd dat aanpassingen aan de getijdenduiker nodig zijn. In de tussentijd is de getijdenduiker zo ingesteld dat de waterveiligheid altijd geborgd is en er geen wateroverlast kan ontstaan. Waterschap Scheldestromen en provincie Zeeland hebben begin 2021 afspraken gemaakt over een pakket van aanpassingen aan de getijdenduiker waarmee een robuuste installatie voor de lange termijn gerealiseerd wordt. Omdat het om specialistisch werk gaat en provincie en waterschap er zeker van willen zijn dat de getijdenduiker voor de lange termijn op orde is, heeft de uitwerking en invulling van de maatregelen de nodige tijd gekost.  

 Getijdenduiker blijft in werking

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd zodat de getijdenduiker met twee van de drie kokers in bedrijf blijft en er nagenoeg continu uitwisseling van zeewater mogelijk blijft. De getijdenwerking blijft tijdens de uitvoering dus gehandhaafd. Dit is nodig voor de ecologie in Waterdunen. De werkzaamheden bestaan uit: 

  • Het aanpassen van de schuiven van de getijdenduiker (versterken en opnieuw conserveren). 

  • Het verzwaren van de hydraulische installatie. Dit gebeurt door het plaatsen van grotere cilinders, het plaatsen van een extra hydraulisch aggregaat en het uitbreiden van de capaciteit van het hydraulische leidingwerk. 

  • Het aanpassen van de besturing (regelsoftware), zodat de besturing van de getijdendijker verbeterd wordt. 

Tijdens het stormseizoen 2023/2024 is de waterveiligheid geborgd.