Plan van Aanpak Dijkversterking Hansweert vastgesteld

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 28 juni het Plan van Aanpak voor de realisatiefase van het project Dijkversterking Hansweert vastgesteld. Op 6 juli is dit plan toegelicht in een informatieve algemene vergadering. Portefeuillehouder Waterkeringen Philipp Keller: “De vaststelling van dit plan is een mijlpaal voor het project. Het voorbereidingstraject is hiermee voltooid. We kunnen, als onze algemene vergadering in september het benodigde budget beschikbaar stelt, echt beginnen aan het versterken van de dijk. Daar beginnen we dan nog voor het einde van dit jaar mee!” 
Plan van Aanpak Dijkversterking Hansweert vastgesteld | Land Water

De voorbereidingen van de dijkversterking in Hansweert begonnen in 2017 met de verkenningsfase van het project. Deze werd opgevolgd door de planuitwerkingsfase. Tijdens deze fase werd de volledige opgave van werkzaamheden in beeld gebracht, voorzien van een kostenraming. Nu staat de realisatie op het punt van beginnen. De actuele kostenraming voor de realisatiefase bedraagt 163 miljoen euro.

Ook het waterschap wordt op dit moment geconfronteerd met de gevolgen van de stijgende kosten voor bouwmaterialen zoals staal, beton en bitumen, alsmede de verwachte stijging van de inflatie. Al deze factoren zijn opgenomen in de huidige kostenraming. Dat geeft een extra financiële plus op het project ten opzichte van eerdere ramingen.

Dijkversterking Hansweert is complex project

In de voorbereiding zijn de benodigde werkzaamheden, de wijze van uitvoering en toe te passen materialen, alsmede de daarbij behorende kosten stapsgewijs in beeld gebracht. Het project dijkversterking Hansweert is een complex project. De veiligheidsnorm voor dit dijktraject is erg hoog. De reden hiervoor is dat de kern Hansweert erg laag gelegen is, waardoor bij een dijkdoorbraak er in korte tijd meters water in de polder staat. Bovendien is tijdige evacuatie van de inwoners van Hansweert niet mogelijk. Daarnaast is het verschil tussen de huidige sterkte en hoogte van de dijk, en de wettelijk voorgeschreven norm erg groot. Dit vraagt niet alleen om een kruinverhoging, maar ook om een flinke versterking van de binnenberm en de bekleding. Dit neemt veel ruimte in beslag. Ook de infrastructuur moet hierop aangepast worden

De benodigde ruimte voor de dijkversterking vraagt om het verwerven van gronden van particulieren en bedrijven. Buitendijkse versterking is niet toegestaan, omdat de Westerschelde Natura 2000-gebied is. Dit maakte het ontwerp van de dijkversterking complexer. Daarnaast moeten de ontsluitingswegen in het projectgebied volledig heringericht worden en moeten de voetbalvelden en parkzone in de kern Hansweert opnieuw ingepast worden. Om de druk van transportverkeer over de wegen in het projectgebied en CO2-uitstoot fors te verminderen, is gekozen om de bulkmaterialen (grond) zoveel mogelijk over water aan te voeren. “Bovendien voorziet de realisatie in emissiearm bouwen waarbij ook elektrische kranen en ander materieel wordt ingezet. Daarmee maken we een primeur in Zeeland en sluiten we aan bij de klimaatdoelstellingen van de overheid”, aldus Philipp Keller.

Het projectgebied is met een lengte van 5,2 kilometer erg uitgestrekt en bovendien gevarieerd. Er wordt begonnen ter hoogte van het sluizencomplex en de kern Hansweert. Dit vraagt om een andere manier van dijkversterking dan in het buitengebied en leidt daarmee tot hogere kosten. Omdat er ter hoogte van de kern Hansweert zowel sprake is van binnendijkse, als buitendijkse bebouwing moet er hier met damwandconstructies gewerkt worden. Het ontwerp voor inpassing van de nieuwe waterkering heeft in een actief proces in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden zoals de gemeenten Reimerswaal en Kapelle plaatsgevonden. Ook bevinden zich in het projectgebied veel kabels en leidingen, die verlegd moeten worden.

Proces 

Het Plan van Aanpak voor de realisatiefase is op 6 juli toegelicht in een informatieve algemene vergadering. Het Plan van Aanpak is voorgelegd aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma, voorzien van een subsidieaanvraag voor de realisatiekosten. Hierover valt in de loop van augustus een besluit, waarna er op 7 september een kredietaanvraag wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. Als hierover positief besloten wordt, zal de realisatie van het project op 12 september a.s. gegund worden, waarna de werkzaamheden in het najaar van 2022 beginnen. De oplevering van de dijkversterking is voorzien in 2027.

De dijkversterking in Hansweert is de eerste van een reeks dijkversterkingen die tussen nu en 2050 uitgevoerd wordt om de Zeeuwse dijken ook in de toekomst veilig te houden.