Proef met het maken van steenbekleding uit baggerspecie

Waterschap Scheldestromen start met een proef om zetstenen voor de steenbekleding van dijken te vervaardigen uit baggerspecie. Dit idee werd eind 2019 genomineerd voor de landelijke innovatieprijs van de Unie van Waterschappen, maar won de prijs niet. Toch was het idee zo veelbelovend dat besloten is om het verder uit te werken en te onderzoeken bij de dijkversterking van Hansweert.
Proef met het maken van steenbekleding uit baggerspecie| Land Water

Begin volgend jaar wordt een proefvak van 100 m² met steenbekleding uit baggerspecie aangelegd. Eind 2022 is duidelijk of de proef geslaagd is. De proef wordt in nauwe samenwerking met innovatiebureau NETICS uitgevoerd. Dit bureau is gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve toepassingen voor de civieltechnische sector.

Steenbekleding uit baggerspecie

Het waterschap streeft ernaar om innovatieve methoden en technieken toe te passen bij de taakuitvoering. Dit is onderdeel van de klimaat- en duurzaamheidsambities. Zo wil het waterschap in 2025 100 procent energieneutraal zijn en moet er in 2030 volledig circulair gewerkt worden. Om deze ambities te realiseren zijn innovatieve technieken nodig. Deze proef met het vervaardigen van steenbekleding uit baggerspecie is hier een voorbeeld van.

De baggerspecie die de grondstof vormt voor de zetsteen wordt lokaal gewonnen. In de nabije omgeving van het te versterken dijktraject is een slibdepot aanwezig. Als zetsteen uit baggerspecie daadwerkelijk toegepast kan worden bespaart dit transportkosten en CO2-emissie ten behoeve van het aanleveren van traditionele betonnen zetstenen. Voorheen was bagger een afvalmateriaal. Nu dient het als grondstof en wordt er een 100 procent circulair bouwelement vervaardigd. Bovendien heeft een zetsteen uit bagger ecologische meerwaarde. De stenen worden vervaardigd uit lokale grondstof en passen daarom goed in het lokale ecosysteem. Dit bevordert de ontwikkeling van flora en fauna.

Zetsteenblokken

Het streven is 100 m² als proefvak aan te leggen. De baggerspecie wordt gewonnen uit een nabij gelegen slibdepot en, onder toevoeging van binders (stoffen die zorgen voor hechting van de baggerspecie), met een steenpers onder hoge druk samengeperst tot zetsteenblokken die in de vooroever van het dijkvak worden geplaatst. Het proefvak zal nauwkeurig worden gemonitord om te kijken hoe het materiaal zich gedraagt onder de werking van het getij, het zoute milieu en golfslag. De steenpers wordt gefinancierd door NETICS. Daarnaast is een subsidie verkregen vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, omdat zij innovatieve toepassingen bij dijkversterkingen stimuleren. De kosten van de pilot bedragen ca. € 900.000.