Rekenregels voor parallelle lagedruk gas- en waterleidingen (filters)

Filters bieden de mogelijkheid om op eenvoudige wijze te kunnen bepalen welke leidingen niet van invloed zijn op de overstromingskans van een dijktraject, zonder dat moeilijke rekenregels nodig zijn. De filters zijn afgeleid van de systematiek van het nieuwe Veiligheidsraamwerk Kabels & Leidingen, dat in de POV K&L is uitgewerkt en getest in praktijksituaties. Het veiligheidsraamwerk is een instrument, gebaseerd op een faalkansbenadering, waarbij de kans op falen van een leiding wordt gecombineerd met de kans op falen van de waterkering.
Rekenregels voor parallelle lagedruk gas- en waterleidingen (filters)| Land Water
Rekenregels voor parallelle lagedruk gas- en waterleidingen (filters)| Land Water

De POV K&L heeft integrale analyses van leidingfalen en dijkfalen uitgevoerd voor praktijksituaties met parallelle en kruisende waterleidingen en met een kruisende gasleiding. De uitwerking vraagt steeds om maatwerk en specialistische kennis en is vrij complex gebleken. De resultaten zijn niet 1 op 1 toepasbaar in andere vergelijkbare situaties. De POV K&L zal daarom een generieke aanpak afleiden die voorziet in een stappenplan met een werkwijze van grof naar fijn die breed toepasbaar is in de praktijk.

Strategische samenwerking: vervolg werkwijze POV K&L

POV K&L werkt aan de oprichting van een strategische samenwerking voor dijkprojecten met kabels en leidingen, die de werkwijze van het project voortzet. In deze samenwerking zijn zowel waterkeringbeheerders als netbeheerders vertegenwoordigd. In de voorbereidingsfase is een pilot uitgevoerd op directeurenniveau om te verkennen hoe de strategische samenwerking vorm kan krijgen. De resultaten van de pilot zijn veelbelovend.

Wegwijzer bij dijkprojecten met kabels/leidingen

De afgelopen jaren heeft de POV Kabels & Leidingen tal van producten en nieuwe kennis opgeleverd. Denk aan het ‘Stappenplan Samen sterk beginnen’ met een checklist om samen een dijkproject met kabels en leidingen goed te starten en te doorlopen. En aan het op te stellen ‘Handelingsperspectief veiligheidsrisico’s voor dijkprojecten met kabels en leidingen’ waarin alle ontwikkelde en opgedane kennis met het nieuwe veiligheidsraamwerk wordt ontsloten en in samenhang wordt gepresenteerd. En nog veel meer. Al deze producten kunnen bijdragen aan een beter verloop van een dijkproject. Qua risico’s, qua looptijd, qua kosten. Maar hoe weet je nu welke producten er allemaal zijn en waar je ze kunt vinden? De POV K&L laat een tool ontwikkelen waarmee alle producten te vinden zijn; een wegwijzer naar specifieke producten waar je in de praktijk je voordeel mee kunt doen.