Richtlijn stedelijk afvalwater herzien

FEAD, de Europese Vereniging voor Afvalbeheer, is blij dat het Europees Parlement over de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater herziet, met meer aandacht voor hergebruik van gezuiverd water.

Rioolwaterzuivering Harnaschpolder in de Haagse regio. (Foto: Unie van Waterschappen)

FEAD is zich bewust van het belang van bijgewerkte wetgeving over afvalwater en de rol van de afvalverwerkingsindustrie om 'het milieu te beschermen tegen de nadelige effecten van lozingen van afvalwater door stedelijke bronnen en specifieke industrieën’.

In het nieuwe voorstel komen drie belangrijke kwesties aan de orde die van invloed zijn op de sector: microverontreinigingen, die nu in alle wateren in de Unie worden aangetroffen, de toenemende druk op waterbronnen, die in sommige gebieden leidt tot permanente of tijdelijke waterschaarste, en het energieverbruik van de sector en zijn potentieel om hernieuwbare energie te produceren.

Herziening richtlijn

FEAD steunt de invoering van de quaternaire behandeling om te zorgen voor de verwijdering van een breed spectrum aan microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater en het principe dat de vervuiler betaalt, zoals ook wordt weerspiegeld in het standpunt van het Europees Parlement. “Wij zijn echter van mening dat het voorstel van de Commissie om ook kleinere installaties (vanaf 100,00 i.e.) onder de richtlijn te laten vallen, tijdens de komende onderhandelingen gehandhaafd moet blijven. De noodzaak om de reikwijdte van de behandeling uit te breiden naar producten die microplastics bevatten is essentieel en we vertrouwen op het toekomstige evaluatiewerk van de Commissie”, aldus de Europese Vereniging voor Afvalbeheer.

Erkenning van de potentiële waarde van gezuiverd stedelijk afvalwater en bevordering van het hergebruik ervan bevestigt het strategische belang van de afvalwaterzuiveringssector, ook voor het verminderen van de druk op de watervoorraden. Daarom moet het hergebruik van gezuiverd afvalwater, vooral in gebieden met watertekorten en voor industriële doeleinden, sterk worden aangemoedigd.

De toekomstige gedelegeerde handeling inzake de vereisten voor de terugwinning van nutriënten moet worden gekoppeld aan de herziening van de zuiveringsslibrichtlijn, anders kan dit leiden tot een last voor afvalwaterbeheerders, aangezien zij investeringen moeten plannen in een scenario van onzekere deadlines en vereisten, menen de afvalverwerkers.

Over FEAD

FEAD is de Europese Vereniging voor Afvalbeheer en vertegenwoordigt de particuliere afval- en grondstoffensector in heel Europa, waaronder 18 nationale federaties voor afvalbeheer en 3000 afvalbeheerbedrijven. Particuliere afvalverwerkingsbedrijven zijn actief in 60 procent van de gemeentelijke afvalmarkten in Europa en in 75 procent van het industriële en commerciële afval. Dit betekent meer dan 320.000 lokale banen, die elk jaar goed zijn voor €5 miljard aan investeringen in de economie.