Start bouw gemaal langs de Rie

Een nieuw gemaal gaat vanaf volgend jaar het huidige gemaal De Mieden langs de Rie vervangen. Het nieuwe gemaal is nodig om ook in de toekomst voldoende water uit het gebied te kunnen afvoeren om wateroverlast te beperken. De bouw is gestart en is naar verwachting tegen de zomer in 2022 afgerond.
Start bouw gemaal langs de Rie| Land Water

Het huidige gemaal heeft niet voldoende capaciteit om het water ook in te toekomst goed te kunnen afvoeren. Dat komt door de bodemdaling in het gebied, die ontstaat door zoutwinning. Daarom wordt er een nieuw, toekomstbestendig gemaal gebouwd. “Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met forse regenbuien. Het gemaal krijgt een grotere afvoercapaciteit zodat het de effecten van de bodemdaling en klimaatverandering goed kan opvangen. Zo zijn we klaar voor de toekomst ”, zegt Jan van Weperen, lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân en bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen.
Het oude gemaal blijft in gebruik tot het nieuwe klaar is en voert het water tot die tijd af. Naar verwachting treedt het nieuwe gemaal in juli 2022 in werking, waarna het oude wordt verwijderd.

Aanpassingen langs de Rie

Om het nieuwe gemaal optimaal te laten werken, is de aanvoersloot (tochtsloot) eerder al aangepast. Daarnaast wordt er een extra aansluiting tussen de tochtsloot en het gemaal gemaakt en de boezemkade langs de Rie verlegd. Tegelijk met deze werkzaamheden wordt ook een natuurvriendelijke oever aangelegd. Dit is een luwe, ondiepe oever waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water. Met de aanleg van deze oevers verbetert de ecologische waterkwaliteit.

Gebiedsontwikkeling

De bouw van het nieuwe gemaal van Wetterskip Fryslân is onderdeel van gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. Het is de laatste, grote maatregel die in uitvoering gaat binnen het project.
Door gas- en zoutwinning in Noordwest-Fryslân daalt de bodem. In combinatie met klimaatverandering zorgt dit voor verschillende problemen. Bijvoorbeeld wateroverlast bij hevige regenval en verzilting in landbouwpercelen. In dit project werkt de bestuurscommissie aan maatregelen om deze problemen op te lossen. Ook zijn enkele dorpskernen in het gebied opgeknapt.