Start voorbereidingen strandsuppletie Dishoek

Rijkswaterstaat is op 28 april 2020 gestart met de voorbereidingen voor het opspuiten van het strand tussen Dishoek en Vlissingen. De strandsuppletie start naar verwachting begin mei. Tijdens metingen van Rijkswaterstaat en het waterschap Scheldestromen in maart 2020, bleek dat deze locatie nog net binnen de waterveiligheidsnorm viel. Om klaar te zijn voor het komend stormseizoen (1 oktober 2020), wordt 210.000 m3 zand over een lengte van 860 m over het strand verspreid.
Start voorbereidingen strandsuppletie Dishoek| Land Water

Het zand voor de versterking van kust en duinen komt uit de Sardijngeul, deze vaargeul ligt in de aanloop van de Noordzee naar de Westerschelde nabij Vlissingen. Vanwege het getij verzandt deze geul, waardoor deze te ondiep kan worden voor de scheepvaart. Baggerschepen houden de vaargeul op de juiste waterdiepte. De overige geplande suppleties in Zeeland ten behoeve van de waterveiligheid (Westkapelle/Zoutelande en Schouwen/Westkop) worden in het reguliere aanbestedingsproces verder uitgewerkt en voor 2022 uitgevoerd.

Waterveiligheid

Het garanderen van de waterveiligheid van Nederland is een van de belangrijkste taken van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Nederland mag niet kleiner worden en moet meegroeien met de zeespiegelstijging. Daarom onderhoudt Rijkswaterstaat regelmatig de kust door zand vanuit zee op of vlak voor de kust aan te brengen.

Stikstof-uitspraak

Door de juridische onduidelijkheid die ontstond na de PAS-uitspraak van de Raad van State was het aanbesteden van kustlijnzorgsuppleties tijdelijk vertraagd. De afgelopen maanden is er gekeken naar de effecten van de uitspraak op alle Rijkswaterstaatsprojecten, waaronder kustlijnzorg. Omdat kustlijnzorg terugkomende werkzaamheden zijn, valt deze onder regulier beheer- en onderhoudswerk. Dat houdt in dat de aanbestedingen voor de kustsuppleties 2020-2021 weer opgestart zijn.

Meer informatie over de strandsuppleties leest u ook in de Kamervragen over strandsuppleties in Zeeland.