Vervangings- en renovatieprojecten op de markt in 2021

De vervangings- en renovatieopgave (V&R) van Rijkswaterstaat krijgt een extra impuls. In 2021 wordt een aantal projecten op de markt gezet om bruggen, sluizen en tunnels te onderhouden, renoveren of te vervangen.
Vervangings- en renovatieprojecten op de markt in 2021| Land Water

Rijkswaterstaat krijgt regelmatig de vraag ‘Wanneer komt welk werk naar de markt?’. Ze kunnen niet alle objecten binnen de V&R-opgave tegelijkertijd aanpakken. Niet alleen zou dat teveel vragen van de capaciteit van Rijkswaterstaat en die van de markt, ook vanwege het beschikbare budget en vanuit oogpunt van hinder voor de scheepvaart en het wegverkeer, moeten er keuzes worden gemaakt.

In samenspraak met de markt en andere (vaar)wegbeheerders maakt Rijkswaterstaat de zorgvuldige afweging welke objecten wanneer worden opgepakt. De inkoopplanning van Rijkswaterstaat geeft een overzicht van alle geplande aanbestedingen.
Een aantal V&R-projecten krijgt nu een extra impuls. Een groot deel daarvan wordt nog dit jaar op de markt gebracht.

V&R-projecten

De volgende V&R-projecten komen door een extra impuls in 2021 op de markt:

  • De vijf sluizen van Zee en Delta, waarvan initieel de Zandkreeksluis en Bergsediepsluis (waarschijnlijk Q2 2021): In een eerste herhalingsopdracht betreft dit de Roompotsluis en Grevelingensluis en in een tweede herhalingsopdracht Sluis Hansweert. Voor deze portfolio is onlangs een marktconsultatie geweest.
  • Bruggen West-Nederland Zuid: een portfolioaanpak van de A29 Haringvlietbrug (beweegbare deel) en N3 Papendrechtsebrug (beweegbare deel), Waarschijnlijk Q2 2021 en marktconsultatie eerste helft 2021. Van de Haringvlietbrug moeten uiterlijk in 2022 de val (klep) en de bewegingswerken vervangen worden. Rijkswaterstaat en de markt moeten hier samen hun creativiteit inzetten om snelheid te creëren.
  • Viaducten A44 (Q3 2021 waarschijnlijk vraag richting ingenieursdiensten). Rijkswaterstaat vraagt de kunstwerken te inspecteren en berekeningen uit te voeren, zodat scope en urgentie kan worden bepaald. Samen met de markt wordt gekeken naar snelle uitvoering (circulair, gestandaardiseerd en modulair). Rijkswaterstaat nodigt marktpartijen uit zich te melden als zij hierover al ideeën hebben.
  • Demkabocht en Amsterdam-Rijnkanaal (waarschijnlijk Q3 2021). Van het Amsterdam-Rijnkanaal wordt de scope bepaald. De damwanden en de drie sluizen worden in 2021 verder uitgewerkt.
  • Draaibruggen in Afsluitdijk sluis Den Oever (waarschijnlijk Q1 2022). De draaidelen en bewegingswerken, inclusief bediening, bewaking en besturing moeten vervangen en gerenoveerd worden.

 

De volgende V&R-projecten zijn al naar de markt:

  • A12 IJsselbruggen (voorlopige gunning)
  • Renovatie Prinses Marijkesluis (aanbesteding gestart)

Noodzaak samenwerking 

Rijkswaterstaat en marktpartijen zien de noodzaak om samen op te trekken en tot een beheerste, grondige en betrouwbare aanpak van de V&R-opgave te komen. Het is nodig de markt eerder in het proces te betrekken. Zodat we samen voortvarend de onderzoeken doen die nodig zijn en daarmee de problemen die we in de planfase en voorbereidingsfase tegenkomen helpen op te lossen. Dan kunnen marktpartijen ook werkzaamheden sneller oppakken. 

Om in contact te blijven met de markt organiseert Rijkswaterstaat regelmatig interactieve online samenwerksessies met de markt en marktconsultaties. Om risico’s van projecten goed te beheersen en voldoende volume en voorspelbaarheid te bieden aan marktpartijen, doet Rijkswaterstaat ervaring op met nieuwe aanbestedings- en contractvormen voor de markt om rendabel te innoveren in de projecten. Dat zijn het tweefasenproces en het bundelen van projecten (portfolio-aanpak).

Portfolio-aanpak in combinatie met Vervanging en Renovatie

De ontwikkeling van het denken in organisatorische en contractuele portfolio’s is een integraal onderdeel van de inkoopstrategie van Vervanging en Renovatie. De start van de aanbesteding van sluizen Zee en Delta (zie overzicht hierboven) gaat in 2021 volgens deze aanpak van start. Vanuit een interne ontwikkelwerkgroep en een werkgroep onder de Taskforce infra 2.0, waarin wordt samengewerkt met de markt, wordt in 2021 gewerkt aan een handelingskader voor de portfolio-aanpak bij Rijkswaterstaat.

In 2020 is een evaluatiestudie gemaakt van al lopende tweefasenexperimenten. Daarbij is onder meer gekeken naar de aspecten waar prijsvorming, wijze van trechtering van belang zijn. De evaluatiestudie krijgt in 2021 een verdieping waarin voor deze projecten een verdere analyse zal worden gedaan. Er wordt gekeken naar de overwegingen die een rol hebben gespeeld in de keuzes voor het ontwerp van de tweefasenaanpak. De bevindingen uit de analyses zullen door de werkgroep onder de Taskforce infra 2.0 worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het handelingskader van de tweefasenaanpak. Het streven is deze eind 2021 af te ronden.