Waterschaarste wordt steeds nijpender probleem

Waterschaarste wordt een steeds nijpender probleem: het jaarlijkse wereldwijde waterverbruik is gedurende de afgelopen eeuw met ongeveer 3.500 miljard m3 gestegen, met name door een combinatie van bevolkingsgroei, klimaatverandering en economische ontwikkeling. Naar verwachting zal dit verder toenemen.

Waterschaarste wordt steeds nijpender probleem| Land Water

Hoewel water overvloedig aanwezig is op aarde, is slechts 0,5 procent beschikbaar als zoet water. Uit onderzoek van BSI, de toonaangevende organisatie op het gebied bedrijfsverbetering en standaardisering, en Waterwise, de NGO gericht op water efficiëntie, blijkt dat tegen 2050 maar liefst 75 procent van de wereldbevolking door droogte getroffen kan worden. Een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat watervoorziening en watergebruik bijdragen aan ongeveer 10 procent van de wereldwijde koolstofemissies. Als niet snel actie wordt ondernomen om watermanagement te verbeteren kan dat net zo schadelijk zijn voor de planeet als het niet aanpakken van de klimaatcrisis.

Waterschaarste Indicator

Het onderzoek genaamd ‘Thirst for Change: Securing a Water Positive Future’ introduceert de BSI Waterschaarste Indicator, een index die de waterschaarste op 40 locaties evalueert. Dit is een nieuwe indicator voor de mate waarin water verstandig wordt gebruikt. Nederland staat grofweg in het midden van de 40 onderzochte locaties, maar heeft de laagste score voor lekkage per hoofd van de bevolking van alle geanalyseerde landen. Lekkageniveaus variëren per land, maar liggen doorgaans tussen de 15 en 40 procent van wat aan voorziening wordt ingevoerd – Nederland valt op door een opmerkelijk laag percentage van 5 procent. De indicator beoordeelt 40 landen op basis van zeven indicatoren. Zeven landen lopen het hoogste risico. Interessant genoeg lijken zelfs landen zoals Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Australië een gemiddeld risico te lopen. Met de verwachte stijging van de stedelijke bevolking tot 6,7 miljard in 2050 benadrukt het rapport dat verstandig watergebruik van cruciaal belang is om economische ontwikkeling en sociale behoeften te ondersteunen en om te voldoen aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN.

Verstandig watergebruik levert aanzienlijke voordelen op, zoals het bevorderen van wereldwijde gelijke toegang tot water, het beschermen van kostbare leefgebieden en het versterken van onze weerbaarheid tegen klimaatverandering en droogte. In lijn met deze doelstellingen presenteert het onderzoek een reeks aanbevelingen:

  1. Herken verspilling van water als een serieus vraagstuk - Het is van essentieel belang om dit probleem te erkennen en actie te ondernemen. Hierbij dienen nutsbedrijven het voortouw te nemen bij het verminderen van netwerkverlies.

  2. Maak de keuze voor waterbesparende producten en duurzame opties eenvoudig - Leer van landen zoals Australië en Singapore, waar verplichte labels voor productwaterefficiëntie worden toegepast in lijn met relevante normen.

  3. Omarm innovatie en maximaliseer het gebruik van data - Slimme meters hebben aanzienlijk potentieel om bij te dragen aan waterbesparing.

  4. Stimuleer een cultuur van waterbesparing - Plaats het beschermen van onze planeet centraal door middel van doeltreffend waterbeheer, zowel thuis als op de werkplek en binnen diverse sectoren.

  5. Sluit de kringloop - Streef naar waterrecycling en -hergebruik als norm, waar mogelijk. Maak gebruik van geavanceerde technieken zoals waterrecycling en -hergebruik in nieuwe bouwprojecten en regenwateropvang.

  6. Werk samen voor impact - Gezamenlijke inspanningen van een breed scala aan partijen, van overheid en regelgevers tot de waterindustrie en uiteindelijk alle watergebruikers, kunnen helpen om de groeiende uitdagingen rondom waterbeschikbaarheid aan te pakken.

Denelise L’Ecluse, Managing Director, Assurance, Continental Europe at BSI: " Het verstandig gebruiken en beheren van water is van cruciaal belang om een goede gezondheid en biodiversiteit te handhaven, te zorgen voor voldoende voedselvoorziening en bij te dragen aan economische groei. Een aanzienlijk deel van Nederland en Europa heeft te maken gehad met droogte, waardoor het bewustzijn over de impact van waterschaarste en het belang van waterbehoud groeit. Nu is het moment aangebroken om hier net zoveel aandacht aan te besteden als aan andere milieuonderwerpen. Door samen te werken kunnen we onze ambities omzetten in concrete acties en de voortgang naar een duurzame toekomst versnellen."

Download een kopie van het rapport hier: https://page.bsigroup.com/press-release.