Waterschap Limburg gaat voor een veiliger Lob van Gennep

Het gebied aan de Maas tussen Mook en Gennep wordt de komende jaren beter beschermd tegen hoogwater. Het gebied, bekend als de Lob van Gennep, wordt veiliger én aantrekkelijker. Royal HaskoningDHV heeft de opdracht gekregen om, samen met de partners Fugro en Veenenbos en Bosch, het ontwerp daarvoor te maken en alle noodzakelijke procedures te doorlopen, zodat het project vervolgens kan worden uitgevoerd.
Waterschap Limburg gaat voor een veiliger Lob van Gennep| Land Water

In de planuitwerkingsfase werkt het project Lob van Gennep de maatregelen in detail uit en wordt duidelijk hoe de dijken inpassen in het landschap. Het voorkeursalternatief is tot stand gekomen door middel van een samenwerking van acht overheden: Waterschap Limburg, het Rijk, de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, waterschap Aa en Maas en gemeenten Gennep en Mook en Middelaar. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft de voorkeursbeslissing eind maart genomen. De plannen voor de dijkversterking zijn gemaakt samen met inwoners en ondernemers. In de volgende fase zet het project deze participatie voort.

Aantrekkelijker Lob van Gennep

Over een lengte van 11 kilometer worden de dijken verbeterd, en er komen nieuwe dijken bij met een lengte van 5 kilometer. Ook wordt de keersluis bij Mook vernieuwd en versterkt. Op deze manier wordt gewerkt aan een betere hoogwaterbescherming voor de 7.000 inwoners van het gebied. Vanaf de start van het project is het doel geweest om met de opgave in waterveiligheid het gebied op allerlei manieren aantrekkelijker te maken. De verplaatsing van voetbalclub Achates in Ottersum schept ruimte voor een groene dijk én geeft een impuls aan regionale recreatie. Met verschillende dijkverleggingen en uiterwaardverlagingen krijgen de Maas en de Niers meer ruimte.

Yvonne van Kruchten is voor het waterschap projectmanager voor Lob van Gennep: “Nu de planuitwerkingsfase gestart is, kunnen de dijkversterking-, rivierkundige en ruimtelijke maatregelen voor de Lob van Gennep verder worden uitgewerkt. Kansen om de dijkversterking te verbinden met ruimtelijke ontwikkeling zijn bijvoorbeeld het aanleggen van wandel- en fietspaden aan het water, het maken van een verborgen kering bij het rivierduin zodat deze opgaat in het landschap en het verplaatsen van voetbalvelden om ruimte te maken voor het Niersdal. Wij kijken ernaar uit om samen met Royal HaskoningDHV, Fugro, en Veenenbos en Bosch aan de slag te gaan, en het gebied veiliger én mooier te maken.”

Serban Schouten, projectdirecteur Hoogwaterbescherming en gebiedsontwikkeling, Royal HaskoningDHV: “Wat een mooi project om mee aan de slag te gaan! Het bijzondere aan dit project is dat het laat zien hoe investeren in waterveiligheid kan samengaan met meer landschappelijke kwaliteit, recreatie en natuur, in nauw overleg met bewoners en bedrijven. Het is een mooi voorbeeld van een project waarbij je een gebied zowel veiliger als aantrekkelijker kunt maken. Die ambitie hebben de overheden samen uitgesproken. We vinden het een prachtige uitdaging om die ambitie waar te maken en Waterschap Limburg hierbij te ondersteunen.”

De planuitwerkingsfase eindigt in de loop van 2024. Daarna gaat de schop in de grond en starten de uitvoeringswerkzaamheden.