Waterschap Rivierenland samen met Dijkalliantie aan de slag met dijkversterking

Waterschap Rivierenland gaat vanaf 7 februari 2023 samenwerken met Dijkalliantie Neder-Betuwe voor de uitvoering van dijkversterking Neder-Betuwe. Deze aannemerscombinatie bestaat uit Dura Vermeer, GMB en Ploegam. De invulling van de samenwerking, de aanpak voor het ontwerpproces en een financieel gezond project waren belangrijke onderwerpen tijdens de aanbesteding. Dijkalliantie blijkt de beste samenwerkingspartner voor het waterschap te zijn om de dijkversterking Neder-Betuwe te realiseren.

Waterschap Rivierenland samen met Dijkalliantie aan de slag met dijkversterking| Land Water

Het waterschap en de Dijkalliantie combineren hun kennis van dijkversterking en ervaring met uitvoering. Met deze gecombineerde inbreng stellen ze samen het integrale definitieve ontwerp op en bereiden ze de uitvoering voor. Risico’s worden daarmee zoveel als mogelijk voorkomen of beheerst, voordat de uitvoeringswerkzaamheden starten. De planning is dat de dijk in 2028 voldoet aan de nieuwe norm van waterveiligheid.

Waterveilige toekomstbestendige Waaldijk

In gemeente Neder-Betuwe tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Wely realiseert het waterschap over een lengte van 20,2 km een waterveilige toekomstbestendige Waaldijk voor de huidige en komende generaties. Hierbij is er specifiek aandacht voor het vergroten van biodiversiteit.

Ook worden de Gastvrije Waaldijk – een uniforme, veilige weginrichting met herkenbare rustpunten tussen Gorinchem en Nijmegen – en de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten meegenomen in de dijkversterkingsopgave. Door deze werkzaamheden in dezelfde periode in hetzelfde gebied te combineren maken we ‘werk met werk’ en beperken we overlast voor de omgeving.
De Dijkalliantie voert de werkzaamheden duurzaam uit door onder meer de inzet van elektrisch materieel en hergebruik van materiaal.

Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Neder-Betuwe is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken Waterschappen en Rijkswaterstaat samen om 1.500 kilometer dijk, waarvan ruim 400 in het Rivierengebied, tot 2050 te versterken.