Waterschap Scheldestromen investeerde fors in Zeeland

De jaarrekening van het jaar 2019 van Waterschap Scheldestromen is bekend. Er is een batig slotsaldo van 1,7 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door incidentele meevallers. Portefeuillehouder Financiën, Denis Steijaert: “Ik ben blij met het resultaat. Onze investeringsdoelstelling is goeddeels gerealiseerd. De investeringen kwamen neer op een bedrag van 26,3 miljoen euro over 100 projecten! Daarnaast hebben we nog 55 miljoen euro besteed aan reguliere werkzaamheden. Dit is allemaal ten goede gekomen aan het veilig kunnen wonen, werken en recreëren in Zeeland.”
Waterschap Scheldestromen investeerde fors in Zeeland| Land Water

Het positieve resultaat van 1,7 miljoen euro wordt veroorzaakt door incidentele meevallers. Zo keerde de Nederlandse Waterschapsbank voor het eerst weer dividend uit. Dit was 0,5 miljoen euro meer dan begroot. Ook verantwoordt het waterschap extra belastingopbrengsten van Sabewa Zeeland(1,4 miljoen euro), waarvan het grootste deel betrekking heeft voorgaande jaren. Tevens werden er opbrengsten uit een garantieproduct gegenereerd (0,8 miljoen euro). Er moet nog wel een bedrag gereserveerd worden van ca. 0,9 miljoen euro voor uitgestelde leveringen en diensten over 2019. Hierdoor resteert een nettoresultaat van ruim 1,7 miljoen euro. Denis Steijaert: “Het voorstel is om dit toe te voegen aan de algemene reserves en de tariefs-egalisatiereserves. De laatste reserve is bedoeld om de tarieven in de toekomst gelijkmatig te laten stijgen, zodat bij tegenvallers de Zeeuwse burger niet geconfronteerd wordt met fors hogere waterschapslasten.”

Investeringen

De investeringen van het waterschap zijn verdeeld over de vier kerntaken. Voorbeelden zijn de voorbereiding van de dijkversterking Hansweert en het vervangen van de elektrische installatie van de keersluis in Zierikzee op het gebied van Waterkeringen. Op het gebied van Watersysteembeheer legde het waterschap in 2019 zeven vispassages aan verspreid over Zeeland. Ook werd veel baggerwerk uitgevoerd, waaronder de Molenkreek (Westdorpe), Westerschenge (Zuid-Beveland) en er is begonnen met het baggeren van de Stadshaven in Goes.

Er werden in Zeeland diverse wegreconstructies uitgevoerd en vrijliggende fietspaden bij Vlake (Zuid-Beveland) en tussen Kortgene en Colijnsplaat aangelegd. Om het afvalwater te transporteren en te zuiveren zijn ook diverse investeringen gedaan in het afgelopen jaar. Voorbeelden zijn de uitbreiding van de capaciteit van de zuivering in Oostburg en Groede-Breskens. Daarnaast zijn diverse rioolgemalen gerenoveerd en gemoderniseerd. Denis Steijaert: “Het waterschap is blij met de geboekte resultaten. Maar we mogen ons niet rijk rekenen. In deze huidige, onzekere periode streven we ernaar om ons investeringsvolume op peil te houden. We betalen de facturen van leveranciers ook sneller uit. Op die manier proberen we ons steentje bij te dragen om de Zeeuwse economie te ondersteunen.”

De jaarverslaggeving zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering op 28 mei 2020.