Waterschap stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven

Waterschap Scheldestromen stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven die op een creatieve manier bijdragen aan schoon en voldoende water in Zeeland. De subsidies worden verstrekt in het kader van het Europese programma LEADER. Het waterschap draagt hieraan bij door voor de jaren 2021 en 2022 in totaal € 250.000 mee te subsidiëren aan initiatieven die de leefbaarheid op het Zeeuwse platteland vergroten en bijdragen aan vergroening en verduurzaming van de leefomgeving. Een initiatief dat voldoet aan de voorwaarden kan tussen de € 5.000 en € 50.000 subsidie ontvangen.
Waterschap stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven| Land Water