header

donderdag, 09 juli 2015 10:59

Adviescommissie Water adviseert over waterschapsbestuur

Behoud de geborgde zetels in het waterschapsbestuur, geef landbouw, natuur en bedrijven ieder twee zetels in elk waterschap en wijzig nu niets aan de verkiezingssystematiek van het waterschap. Dat adviseert de Adviescommissie Water (AcW) aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

De samenstelling van het bestuur van waterschappen is gebaseerd op het principe 'belang-betaling-zeggenschap'. Degenen die een belang hebben bij het werk van het waterschap en daarvoor betalen, hebben een stem in het bestuur. De AcW vindt dat dat uitgangspunt nog steeds goed past bij het functionele karakter van de waterschappen. De waterschappen hebben een afgebakende taak: de zorg voor het water en de afvalwaterzuivering in een bepaald gebied.
Het is belangrijk dat iedereen die belang heeft bij die watertaken in het bestuur van het waterschap is vertegenwoordigd. Dat zijn de inwoners, agrariërs, eigenaren van bedrijven en van natuurterreinen. Alle categorieën hebben belang bij veiligheid tegen overstromen en een goede waterkwaliteit. Daarnaast zijn eigenaren van gronden voor hun bedrijfsvoering sterk afhankelijk van het waterbeheer, zoals het peilbeheer voor landbouwgronden en natuurterreinen. Voor een goede afweging van belangen in het bestuur vindt de commissie dat al deze groepen daarin vertegenwoordigd moeten zijn. Daarom staat de AcW achter het borgen van zetels voor de natuur, landbouw en bedrijven. Daarmee wordt verzekerd dat deze niet ondersneeuwen in de grotere groep ingezetenen.

Simpel transparant systeem
De AcW pleit voor een simpel en transparant systeem voor de verdeling van de zetels in het bestuur. De commissie adviseert een gelijke verhouding aan te houden van elk twee zetels voor landbouw, natuur en bedrijven; wettelijk vast te leggen. Provincies hebben dan geen rol meer in de vaststelling van het aantal zetels. Voorop staat dát alle relevante belangen in het bestuur zijn vertegenwoordigd. Het exacte aantal zetels voor de verschillende categorieën is naar de mening van de commissie minder belangrijk. Het gaat in het waterschapsbestuur om de kwaliteit van de inbreng, de (gebieds)kennis en het draagvlak in het gebied voor de projecten die het waterschap uitvoert. Bovendien vindt de commissie dat als criterium voor de verhouding tussen de zetels niet het aandeel in de waterschapsheffingen kan worden gehanteerd. "Wie betaalt, bepaalt" is te kort door de bocht.
Een andere vraag is de wijze van invullen van de zetels met kandidaten. In het huidige systeem worden voor de ingezetenen directe verkiezingen gehouden met een lijstenstelsel. De bestuurders voor de andere drie categorieën worden na een open kandidaatstelling en selectieprocedure benoemd. De AcW ziet geen aanleiding voor een aanpassing van dat systeem. Het past goed bij de aard van de organisatie en levert kwalitatief goede bestuurders op. Bovendien is de systematiek van de verkiezingen de afgelopen decennia al vaak aangepast. De commissie vindt dat enige continuïteit nu wenselijk is.

Het advies is op de website van de commissie te lezen en te downloaden: www.adviescommissiewater.nl

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties