header

maandag, 14 maart 2016 14:35

Minister stelt Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen vast

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen vastgesteld. Het tracébesluit ligt van 14 maart tot en met 25 april 2016 ter inzage op verschillende locaties. Het tracébesluit is aan de hand van de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit en door nieuwe inzichten aangepast.

Het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen, de Nota van Antwoord, het milieueffectrapport, de passende beoordeling en alle bijlagen liggen tussen 14 maart en 25 april 2016 ter inzage. De documenten staan op de website van de directie Participatie (platformparticipatie.nl) en op de website van het project (nieuwesluisterneuzen.eu).

Wijzigingen 

In het tracébesluit zijn diverse wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de ingediende zienswijzen en komen voort uit nieuwe inzichten. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. Meer informatie staat in de Nota van Antwoord.

- De indeling en het gebruik van de Schependijk is deels gewijzigd en beter weergegeven.
- Het ontwerp van de dienstenhaven is nader uitgewerkt.
- De bebouwingsmogelijkheden binnen het sluizencomplex zijn vergroot.
- Er is meer duidelijkheid over aantallen en gebruik van de wacht- en overnachtingsplaatsen.
- De term sluisgebonden diensten is gewijzigd in locatiegebonden nautische dienstverleners.
- Het project Nieuwe Sluis Terneuzen is aangemerkt als prioritair project onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) die op 1 juli 2015 in werking is getreden. Het besluit is hierop aangepast.
- Door de komst van de Nieuwe Sluis wordt het brakke kanaalwater brakker, maar minder snel dan bij het ontwerptracébesluit werd verwacht. In het tracébesluit is een monitoringsverplichting opgenomen om de daadwerkelijke toename te volgen. Is de toename van het chloridegehalte hoger dan verwacht, dan moeten alsnog maatregelen getroffen worden.
- Met betrekking tot externe veiligheid is het groepsrisico en de risicokaart verder aangevuld.
- Alle tijdelijke werkterreinen zijn binnen de tracébesluitgrenzen opgenomen.
- De mitigerende maatregel ten aanzien van de Canisvlietse Kreek is aangepast.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties