header

vrijdag, 15 april 2016 11:14

Waterkwaliteit moet beter

In de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming 2013-2023 is afgesproken dat de waterkwaliteit moet worden verbeterd. Hiervoor is het nodig dat er minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Om het behalen van de doelstellingen goed te kunnen monitoren heeft Deltares in opdracht van het ministerie van IenM en de waterschappen het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen land- en tuibouw (LM-GBM) opgezet.

In het meetnet wordt uitgegaan van vaste meetlocaties en een constante meetstrategie voor de periode van 2014 tot en met 2023. Het doel van het meetnet is om:
1. een verband te kunnen leggen tussen het voorkomen van normoverschrijdingen in op-pervlaktewater en het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel in de Nederlandse land- en tuinbouw;
2. te kunnen vaststellen of de beleidsdoelstellingen in de 2e nota wat betreft de reductie van het aantal norm-overschrijdingen (50 procent in 2018, 90 procent in 2023) worden gerealiseerd en tussentijds de voortgang te monitoren.
Daarnaast zijn de meetresultaten bruikbaar voor de aanpak van de waterkwaliteitsproblemen met gewasbeschermingsmiddelen in het eigen gebied in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en de Deltaplan Waterkwaliteit en Zoetwater.

Rapport
Het meetnet LM-GBM bestaat uit 98 meetlocaties verspreid over het beheergebied van 22 waterschappen. Het meetnet richt zich op de sectoren mais / grasland, bloembollen, fruitteelt, glastuinbouw, akkerbouw, winter-tarwe en boomkwekerij. Door Deltares is in maart 2016 het rapport ‘Evaluatie Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen 2014’ gepubliceerd. Deze rapportage bevat de resultaten van het meetjaar 2014, het opstartjaar van het LM-GBM.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties