header

maandag, 17 oktober 2016 11:48

Samen verder met waterveiligheid én regionale ontwikkeling

Samenwerkingspartners aan Brabantse en Gelderse zijde van de Maas gaan de komende jaren verder met waterveiligheid – bescherming tegen overstroming- en regionale ontwikkeling van economie, recreatie, toerisme en natuur. Zij bundelen hun krachten om het gebied van de meanderende Maas veiliger en aantrekkelijker te maken voor inwoners en bedrijven. Een recent genomen besluit van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu maakt dit mede mogelijk.

Tot zeker 2020 worden de plannen, samen met inwoners en belanghebbenden, verder uitgewerkt. Ook is nog veel onderzoek nodig. Voor 2030 moeten de maatregelen zijn uitgevoerd.

Integrale aanpak
Waterschap Aa en Maas, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss sloegen eind 2015 de handen ineen om in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) de mogelijkheden van rivierverruiming in combinatie met dijkversterking en regionale ontwikkeling te onderzoeken. De aanleiding hiervoor was het verbeteren van de waterveiligheid.
Voor de integrale aanpak van dit 18 km lange Maastraject tussen Ravenstein en Lith is een bedrag van ongeveer € 125 miljoen beschikbaar. Een deel van deze maatregelen zal worden bekostigd door de provincies, gemeenten en Natuurmonumenten.

Betere bescherming achter de Maasdijk
Vanaf 2017 gelden nieuwe landelijke veiligheidsnormen waar dijken in 2050 aan moeten voldoen. Lambert Verheijen, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas: "De Maasdijk tussen Ravenstein en Lith krijgt een hoge veiligheidsnorm, want bij een eventuele dijkdoorbraak hier krijgen ook de inwoners en bedrijven van ’s-Hertogenbosch met hoogwater te maken. Daarom krijgt deze dijk prioriteit en moet hij in 2025 versterkt en verhoogd zijn. De brede kijk vanuit het Deltaprogramma en de samenwerking maken het mogelijk om de rivier meer ruimte te geven. Daarmee vangen we een deel van de hogere waterstanden op, waardoor wij en waterschap Rivierenland beide een traject van de Maasdijk minder hoeven te verhogen. Tegelijkertijd kunnen we de regio zo op meerdere fronten versterken."

Geld voor dijkversterking, rivierverruiming en regionale ontwikkeling
Dijkversterking wordt in Nederland gefinancierd door het rijk en de waterschappen vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor de dijkversterking Ravenstein-Lith is geld gereserveerd binnen dat programma. De dijk aan de Gelderse zijde komt op een later moment aan bod. Met het besluit van minister Schultz is er nu ook in totaal € 100 miljoen beschikbaar voor de meerkosten van rivierverruiming langs de Maas. Doordat minister Schultz op 12 oktober het regionale voorstel voor de Maas goedkeurde, komt de komende jaren extra geld vrij voor verdere verkenning en later voor realisatie van de maatregelen.

Ontwikkeling aan Brabantse én Gelderse zijde van de Meanderende Maas
Het grootste deel van de maatregelen vindt plaats op het grondgebied van Oss. Johan van der Schoot, wethouder gemeente Oss: "Waterveiligheid is de motor. Tegelijkertijd biedt dit heel veel mogelijkheden om dit unieke gebied impulsen te geven voor natuur- en landschapsontwikkeling, de beleving van het vele erfgoed, van de bezienswaardigheden en voor de economie. Dit draagt bij aan de fijne leefomgeving voor de inwoners, de vitaliteit van de stadjes en dorpen en de aantrekkingskracht op toeristen. Keent, de Hemelrijkse Waard en Kessel zijn al mooie voorbeelden van wat er staat te gebeuren."
Voor het onderzoek werd al snel de samenwerking gezocht met de overzijde van de Maas. De gemeenten Wijchen, West Maas en Waal en de provincie Gelderland keken mee naar mogelijke meerwaarde voor inwoners, bedrijven en natuur. "De Maas verbindt. Waar zij vroeger een duidelijke grens vormde tussen de provincies Gelderland en Noord-Brabant, brengt ze partijen nu vanuit een veiligheidsopgave dichter bij elkaar", zegt Agnes Schaap, wethouder van de gemeente Wijchen. "De meanderende Maas als verbindend element biedt kansen voor de ontwikkeling van recreatie, natuur en economie aan beide zijden, dus tussen Ravenstein en Lith en tussen Niftrik en Alphen. We gaan samen aan de slag met bijvoorbeeld recreatieve routes en de bakenbomen."

Concreet worden de volgende maatregelen nader verkend:

Dijkversterking op het traject Ravenstein-Lith
- Meer ruimte in het zomer- en winterbed van de Maas (weerdverlaging en zomerbedverbreding) in combinatie met de ontwikkeling van natuur en recreatie;
- Het natuurlijker inrichten van de oude meanders in de uiterwaarden bij Dieden en Macharen;
- Het verbeteren van de toegang van het burgemeester Delenkanaal ten behoeve van de haven in Oss;
- Het ontwikkelen van een strategie voor behoud van de bakenbomen;
- Het aanleggen van een geul bij kasteel Oijen;
- Het verbeteren van de bereikbaarheid van de Maas, de uiterwaarden en de dijk voor recreatie, inclusief verbindingen tussen dorpen aan beide zijden van de Maas;
- Het ondersteunen van initiatieven voor promotie van het gebied.

Rivierverruimende maatregelen kunnen hand in hand gaan met natuurontwikkeling. Zo werkt Natuurmonumenten langs dit deel van de Maas al langer aan meer natuur in de uiterwaarden. Lars Koreman van Natuurmonumenten: "We zoeken steeds de samenwerking met agrariërs, Rijkswaterstaat, de baksteenindustrie en het waterschap. Zo lukt het de uiterwaarden op de beste plekken voor natuur en waterbeheer af te graven en de klei die vrijkomt nuttig te gebruiken. Voor de begrazing van de nieuwe natuurterreinen schakelen we vaak agrariërs in."
Gedeputeerde Johan van den Hout van de provincie Noord-Brabant: "Dankzij deze samenwerking kunnen we bijvoorbeeld het Natuurnetwerk Brabant in de uiterwaarden sneller realiseren. Zo worden ook de uiterwaarden aantrekkelijker voor mens en dier."

Globale planning
Voordat de schop de grond in kan, gaat er nog heel veel water door de Maas. Met de toezegging van de minister kunnen de partijen een MIRT-Verkenning starten, de eerst volgende stap op weg naar uitvoering.
Tot 2020 verkennen de overheden samen met direct betrokkenen wat nodig en wat mogelijk is voor de veiligheid tegen overstromen in combinatie met andere gewenste de ontwikkelingen in het gebied . Ook is nog veel technisch onderzoek nodig naar bijvoorbeeld de sterkte van de huidige dijk en de waterstromen ónder de dijk (zogenaamde ‘piping’). Inwoners en andere belanghebbenden worden via participatie bij de planvorming betrokken. Daarna volgt een officiële procedure zodat de omgeving op de plannen kan reageren. Volgens een ruwe planning staat de uitvoering van de dijkversterking gepland vanaf 2023. Alle maatregelen zijn uiterlijk in 2025 uitgevoerd.

Deltaprogramma Maas
De plannen voor Ravenstein-Lith maken deel uit van een samenspel van maatregelen om dijken te versterken en de rivier te verruimen langs de Maas in Brabant, Gelderland en Limburg. Dit gaat vele miljarden euro’s kosten. Alle plannen moeten in samenhang worden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat in 2050 de waterveiligheid langs de hele rivier op orde is.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties