header

dinsdag, 15 november 2016 10:56

Rijnland investeert €132 miljoen in waterbeheer

Het hoogheemraadschap van Rijnland investeert volgend jaar €132 miljoen in de zorg voor droge voeten en schoon water. Evenals in voorgaande jaren zijn ook in 2017 grote investeringen nodig in het waterbeheer, onder meer om te anticiperen op klimaatverandering en achterstanden in te lopen. De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap heeft dat vandaag besloten.

De nieuwe investeringen en de uitvoering van reguliere waterschapstaken maken een lastenstijging onontkoombaar. De gemiddelde lastenstijging bedraagt volgend jaar 4,8 procent. Ten opzichte van andere waterschappen zit Rijnland gemiddeld wat betreft de waterschapstarieven. Een 1-persoonshuishouden betaalt volgend jaar € 6 meer. Gezinnen zijn, afhankelijk van de waarde van hun woning, in 2017 ongeveer € 13 meer kwijt. Rijnland beperkt de lastenstijging in de periode 2018-2021 tot maximaal 2 procent per jaar.
Het klimaat verandert: het weer wordt extremer. De effecten daarvan zijn nu al merkbaar: hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers. Rijnland treft daarom maatregelen om veilig in ons gebied te kunnen blijven wonen en werken. Het hoogheemraadschap start in 2017 met de aanleg van een piekberging in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer om overtollig water tijdelijk op te kunnen vangen; de versterking van de Hollandse IJsseldijk in Gouda, de renovatie van het boezemgemaal in Spaarndam en nog eens dertig poldergemalen. Een studie naar de klimaatbestendigheid van het boezemsysteem moet uitwijzen of aanvullende maatregelen nodig zijn. Bovendien neemt Rijnland maatregelen om de aanvoer van schoon zoet water veilig te stellen.

Samenwerking
Het anticiperen op de klimaatverandering is een grote opgave, waarbij Rijnland hulp nodig heeft van andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten. Rijnland wil nadrukkelijk ook inwoners actief betrekken bij het meedenken en meewerken aan het voorkomen van wateroverlast door hoosbuien. Samenwerking is nodig om slimme oplossingen te zoeken en waar mogelijk kosten te besparen.
Rijnland investeert € 31 miljoen in de waterveiligheid en €48 miljoen in verbeteringen en onderhoud van het watersysteem zoals het baggeren van sloten en vaarten. In het beter zuiveren van afvalwater investeert Rijnland eveneens € 48 miljoen. Dit zijn renovaties en innovaties, waaronder projecten voor energiebesparing en -opwekking. Samen met de investeringen die nodig zijn voor verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit loopt dit in 2017 op tot € 132 mln. Daarnaast besteedt Rijnland nadrukkelijk aandacht aan het terugdringen van de schuldenpositie.
Ondertussen gaat het reguliere werk door. Rijnland zuivert het afvalwater voor bedrijven en 1,3 miljoen inwoners, beheert het waterpeil in 202 polders, houdt 1.300 km waterkering op orde en zorgt voor een goede waterkwaliteit, wat bijdraagt aan het prettig wonen en recreëren op en rond het water. De exploitatiekosten hiervoor bedragen € 189 miljoen, inclusief € 58 miljoen rente en afschrijving van investeringen in de afgelopen jaren die zijn gedaan om achterstanden in te lopen en voorbereid te zijn op de toekomst.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties