header

donderdag, 15 december 2016 15:41

Acht miljoen voor klimaat, water en bodem

Dinsdag 13 december is de samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een consortium van waterschappen, universiteiten en kennisinstellingen in kennisprogramma Lumbricus beklonken. In sociëteit Nieuwspoort (Den Haag) zegde minister Schultz bij de bestuurlijke aftrap van het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) een bijdrage van het ministerie ter hoogte van twee miljoen euro toe en overhandigde op symbolische wijze de samenwerkingsovereenkomst aan de samenwerkende partners.

Hoog Nederland is voor een groot deel afhankelijk van regenwater. Water inlaten uit de rivieren is hier immers niet of beperkt mogelijk. Onder andere landbouw en natuur, maar ook recreatie, de regionale economie en stedenbouw kunnen niet zonder voldoende en schoon water. Als gevolg van de klimaatveranderingen is dat niet altijd en overal meer voorhanden. Soms is er veel te veel, soms juist een groot tekort. Een gezonde bodem kan helpen bij dit probleem. Bij het werken aan een klimaatrobuuste inrichting kunnen water en bodem namelijk niet los van elkaar gezien worden. De hoeveelheid en de kwaliteit van het water in beken en sloten wordt voor een belangrijk deel bepaald door de bodem. Een gezonde bodem houdt meer water vast!

Hoge zandgronden
Kennis- en onderzoeksprogramma Lumbricus is een initiatief van de waterschappen Aa en Maas en Vechtstromen, waarin zij samen met een twintigtal partners uit met name Noord-Brabant, Limburg en Overijssel intensief samenwerken aan een klimaatrobuust bodem- en watersysteem. Het programma focust zich op oost en zuid Nederland. Door de klimaatverandering doen zich daar steeds vaker typische problemen zoals droogte(schade), afvoerpieken en bodemverdichting voor, met flinke (economische) schade als gevolg.
Met een gezamenlijke benadering werken de partners in Lumbricus aan structurele oplossingen voor deze problematiek. In twee proeftuinen in Brabant-Limburg en Overijssel worden innovatieve maatregelen op het gebied van bodem en water concreet in praktijk gebracht. Nieuwe kennis wordt opgedaan en maatregelen en instrumenten worden gebundeld tot een integrale aanpak die werkt.

Bouwen met natuur
Lumbricus onderzoekt daarnaast hoe in het waterbeheer beter gebruik kan worden gemaakt van natuurlijke processen. Door te ‘bouwen met de natuur’ verbetert het natuurlijke karakter van beken en rivieren - en tegelijk de waterkwaliteit.
Het bijzondere van Lumbricus is dat kennisinstituten, universiteiten, bedrijfsleven en overheid samen werken aan kennisontwikkeling en deze direct toepassen in de praktijk. Het totale programma heeft een looptijd van vijf jaar en kost acht miljoen euro. Van dit bedrag wordt zes miljoen euro opgebracht door de consortiumpartners. Het ministerie van I&M draagt twee miljoen euro bij. Met de samenwerkingsovereenkomst en de bijdrage van het ministerie, kan het kennis- en onderzoeksprogramma Lumbricus daadwerkelijk van start.

Onderzoeken in de Maasregio
De Brabantse en Limburgse beken zijn één van de proeftuinen. De waterschappen Aa en Maas en Peel en Maasvallei doen samen met andere partners onderzoek naar de werking van klimaatadaptieve bodem- en water(kwaliteits)maatregelen. Zuidoost Nederland is al droogtegevoelig en dat wordt door de klimaatverandering verder vergroot. Daarnaast lieten de heftige buien in juni zien dat ook met wateroverlast steeds meer rekening moet worden gehouden.
In de onderzoeken wordt gezocht naar een meer natuurlijke inrichting van de beekdalen in combinatie met optimaal ruimtegebruik. Tenslotte wordt verkend hoe geaccepteerde klimaatrobuuste gebiedsplannen kunnen worden gerealiseerd die recht doen aan maatschappelijke ambities en fysieke mogelijkheden.
De samenwerking met de kennisinstituten en universiteiten maakt dat de theorie toepasbaar wordt gemaakt voor de praktijk. De onderzoeken in de stroomgebieden van de Raam en de Groote Molenbeek maken zoveel mogelijk gebruik van en staan ten dienste van concrete uitvoeringsprojecten. We bekijken in deze projecten bijvoorbeeld of een methode om de effecten van wateroverlast en droogte op landbouw en natuur te bepalen werkt. We toetsen bijvoorbeeld of maatregelen om oppervlakkige afstroming of bodemverdichting te voorkomen daadwerkelijk doen wat ze beloven. In een ander onderzoek kijken we of het mogelijk is om de herkomst van nutriënten te achterhalen. Zo kunnen we gerichtere maatregelen nemen voor het verbeteren van de waterkwaliteit.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties