header

dinsdag, 31 januari 2017 10:30

Zeeuwse meetdata zoet- en zoutwaterverdeling beschikbaar

Zeeland stelt als eerste provincie in Nederland de meetgegevens van de zoet- en zoutwaterverdeling in de ondergrond beschikbaar. Een winst voor het inzicht van onder meer agrariërs die sterk afhankelijk zijn van zoet water. De informatie is te vinden op de websites van de Provincie Zeeland www.zeeland.nl/zoetzout en Waterschap Scheldestromen www.scheldestromen.nl/zoetzout.

De meetdata worden gefaseerd op de websites aangevuld. Sinds vandaag zijn de gegevens van Zeeuws-Vlaanderen bekend. Vanaf maart 2017 worden de meetdata van Midden-Zeeland gepubliceerd en vanaf juni 2017 volgen de meetdata van Noord-Zeeland op de websites.

Voordelen van zoet-zout kaart
In Zeeland zijn agrariërs voor hun watervoorziening aangewezen op regenwater. Overtollig regenwater wordt doorgaans snel afgevoerd naar zee. Bij een toenemende vraag naar zoet water is het zaak om verstandig om te gaan met dit zoete water, bijvoorbeeld door overschotten tijdelijk in de bodem op te slaan. Nu inzichtelijk is waar zoet water zich bevindt of waar dit het beste kan worden opgeslagen, kunnen agrariërs bewuste keuzes maken in gewaskeuze en wateropslag. Verder biedt de kaart een goede referentie als door ingrepen in de bodem een wijziging van de zoetzoutverdeling niet kan worden uitgesloten. Zoals bij de aanleg van grote infrastructuur, maar ook bij de ontwikkeling van natuurontwikkelingsprojecten, zoals rond de Westerschelde, de Kop van Schouwen en het Volkerak-Zoommeer.

Wateropslag
Gedeputeerde Ben de Reu (Water) van de Provincie Zeeland: 'Zeeland is omringd door zout water. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en wijzigt de verhouding tussen neerslag en verdamping. Dat kan op termijn problemen geven voor de beschikbaarheid van zoet water. De Provincie Zeeland stimuleert daarom verschillende initiatieven voor opslag van en een efficiëntere omgang met zoet water. Een helder beeld van de zoet-zoutverdeling in het grondwater vergemakkelijkt de zoektocht naar geschikte locaties voor wateropslag in de bodem. Een eenmaal gemaakte kaart biedt voor jaren houvast en is te zien als een regionale investering.'

Samenwerking
Via het project FRESHEM heeft de Provincie Zeeland opdracht gegeven aan BGR (Duitse Geologische Dienst, vergelijkbaar met TNO), Deltares en TNO om in de periode 2014 en 2015 verschillende zoet-zout metingen in verschillende deelgebieden van Zeeland vanuit de lucht te verrichten. Dit is gedaan met een helikopter en daaronder een sigaarvormig meetinstrument dat op 40 meter boven de grond metingen heeft verricht.

Kosten
Totale kosten van het project FRESHEM bedroegen zo'n € 1,5 miljoen. Vanwege het innovatieve karakter heeft het Deltafonds de helft van de kosten betaald. De andere helft is bekostigd door de Provincie Zeeland en de regionale partners Evides Waterbedrijf, Rijkswaterstaat Zee & Delta, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), Waterschap Scheldestromen, en Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Deltares, TNO en BGR investeren ook in het onderzoek. FRESHEM Zeeland staat voor (FREsh Salt groundwater distribution by Helicopter ElectroMagnetic survey in Zeeland).

Meer informatie over FRESHEM: https://publicwiki.deltares.nl/display/ZOETZOUT/FRESHEM

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties