header

maandag, 22 mei 2017 11:52

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoet Water

De ontwikkeling naar grote wateren met een goede ecologische waterkwaliteit gaat niet van vandaag op morgen. En dat hoeft ook niet. Het is een transitie waaraan Rijkswaterstaat stap voor stap invulling geeft door in te spelen op nieuwe kennis, praktijkervaring en de kansen die zich voordoen. De Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoet Water speelt hierbij een belangrijke rol.

In 2016 hebben veel partijen – waaronder Rijkswaterstaat, de waterschappen en lokale overheden, industrie en landbouw – zich hieraan gecommitteerd. De aanpak bevat 120 acties om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaat het ten eerste om een verbetering van de chemische water kwaliteit, bijvoorbeeld op het gebied van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen. Ook de bescherming van grondwater als bron van drinkwater is onderdeel van de delta-aanpak. Daarnaast staat de verbetering van de ecologische kwaliteit van de grote wateren op de agenda.

Grote Wateren
Dit derde punt wordt door Rijkswaterstaat opgepakt met een speciaal programma: de Delta-aanpak Grote Wateren. Dit programma is aanvullend op het lopende werk voor onder meer de KRW. Het programma gaat aan de slag met de hierboven geschetste problematiek van de grote wateren en de aanvullende maatregelen om de grote wateren op de langere termijn – in 2050 – ecologisch goed te laten functioneren. Zo heeft Rijkswaterstaat samen met andere partijen in kaart gebracht welke maatregelen – aanvullend op het KRWprogramma – nodig zijn om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Het gaat hierbij onder meer om projecten gericht op grootschalig systeemherstel, zoals het realiseren van een zout Volkerak-Zoommeer en de Marker Wadden. Voor sommige wateren liggen de plannen al op de plank (Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, Oosterschelde). Voor andere wateren is het probleem helder, maar de oplossing nog niet (Wadden, Eems-Dollard, Westerschelde, IJsselmeergebied). En in weer andere gevallen is eerst meer inzicht nodig in het probleem en de mogelijke oplossingen (Rijntakken, Maas, Haringvliet). De beoogde maatregelen vormen niet alleen een aanvulling op de lopende en geplande maatregelen voor de KRW, maar ook voor Natura 2000. Daarnaast passen ze bij het toekomstbeeld van de Natuurambitie Grote Wateren (NAGW).

Financieel
Financieel is de opgave van de Delta-aanpak Grote Wateren nog grotendeels ongedekt. Wel heeft de Tweede Kamer aan de minister van IenM gevraagd om – samen met de regio’s – financieringsconstructies uit te werken voor een gefaseerde uitvoering van de rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Daarnaast lopen er proefprojecten, zoals de Markerwadden, geulwandsuppleties in de Oosterschelde en kleirijperij in de Eems-Dollard.
De Delta-aanpak Grote Wateren en het programma KRW willen zo veel mogelijk samen optrekken. Op die manier werken we – op een praktische en efficiënte manier – samen aan een nóg betere ecologische waterkwaliteit.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties