header

donderdag, 05 april 2018 15:06

NEN wil norm klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. We zien de wereldwijde gevolgen daarvan in het nieuws. Maar ook in onze eigen omgeving. Hoosbuien waardoor kelders en straten blank komen te staan, rivieren die overstromen en onze dijken bedreigen of juist droogte waardoor het grondwaterpeil zakt en in de zomer de toenemende hitte in de steden. De noodzaak om ons aan te passen neemt alleen maar toe.

Gebeurt er dan nog te weinig? In tegendeel! De overheid, gemeenten, waterschappen, provincies en vele organisaties en bedrijven ontwikkelen uiteenlopende en innovatieve initiatieven. Maar nog niet iedereen is doordrongen van de noodzaak of weet de juiste keuzes te maken of maatregelen te treffen.

Zelfregulerend vermogen
Vanuit standaardisatie zijn ook initiatieven gestart en dragen we bij aan wereldwijde klimaatadaptatie. Onder meer door het zelfregulerend vermogen van de markt te benutten (PPS), het vergroten van het bereik en impact via kennisdeling en het bevorderen van marktacceptatie en- opschaling van innovaties, methoden en maatregelen. Op Europees en internationaal niveau wordt aan diverse standaardisatie-initiatieven gewerkt waar we nationaal ons voordeel mee kunnen doen. Nationaal zijn er kansen om met standaardisatie bij te dragen aan de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).

Van praktijk tot standaard
Standaardisatie voor klimaatadaptatie moet voortkomen uit de combinatie van kennis en praktijkervaring en kan zo de (lerende) praktijk ondersteunen. Vertegenwoordigers van DPRA, NAS en NEN organiseerden, met CROW en SBRCURnet, in oktober 2017 een bijeenkomst om de markt te informeren, de behoefte te peilen en de samenwerking tussen publieke en private partijen en standaardisatie-organisaties bij de ontwikkeling van standaarden voor klimaatadaptatie te versterken. Deelnemers brachten in kaart welke nationale mogelijkheden er zijn om lerende processen samenhang te geven en te versterken. In workshops konden deelnemers aangeven welke (nieuwe) standaarden zij nuttig vinden om uitvoering te geven aan de programma’s NAS en DPRA.

Werkgroep Standaardisatie Klimaatadaptatie?
Uit deze bijeenkomst kwam de behoefte aan een nationale werkgroep standaardisatie klimaatadaptatie naar voren. Een aantal kwartiermakers is nu bezig hiervoor een voorstel te schrijven. Een voorzichtige schets van dit voorstel is dat deze werkgroep de krachten bundelt om behoeften verder te peilen, prioriteiten bepaalt en standaardisatieagenda’s nationaal en internationaal afstemt. Onder meer de programma’s NAS en DPRA vormen de inhoudelijke drivers. Om dat efficiënt te doen, is het van belang dat naast NEN ook andere organisaties deelnemen die standaarden ontwikkelen, zoals CROW, Rioned en ISSO.

Klimaatadaptatie verankeren in normen
Bij het opstellen van de standaardisatieagenda bekijkt de werkgroep welke bestaande standaarden relevant zijn, welke aangepast moeten worden om klimaatbestendigheid te bewerkstelligen en aan welke nieuwe standaarden behoefte is. Bestaande commissies van de standaardisatie-organisaties kunnen dan volgens hun reguliere werkwijzen aan de slag en stemmen af met de werkgroep.

Europese en mondiale aanpak
Klimaatadaptatie is een internationaal thema. Het voorstel is dat NEN het secretariaat van de nationale werkgroep voert zodat Nederland aansluiting heeft bij de internationale normalisatienetwerken en onder meer experts kan afvaardigen. Voorstellen voor standaarden vanuit het Europese normalisatienetwerk CEN en het mondiale normalisatienetwerk ISO, kunnen dan via NEN ingebracht worden bij de werkgroep die deze dan kan beoordelen. Daarnaast heeft het NEN-secretariaat als voordeel dat onder andere CROW en Rioned tijdig geïnformeerd zijn om hun standaarden in lijn te brengen met internationale afspraken.
Hierna volgen enkele lopende internationale projecten en resultaten die input vormen voor de werkgroep om de standaardisatieagenda af te stemmen.

Huidige Europese en mondiale projecten en mandaten
NEN is al betrokken bij een aantal Europese en mondiale projecten op het gebied van klimaatadaptatie. Het ‘weerbaar maken’ van gebouwen en infrastructuren tegen de gevolgen van klimaatverandering is een van de speerpunten in de Europese Adaptatiestrategie. Om dit te bereiken zijn Europese normen voor gebouwen en infrastructuren doorgelicht op relevantie en wordt er een eerste selectie van dertien normen aangepast. Dit wordt uitgevoerd in een mandaatproject dat de Europese Commissie heeft verstrekt aan CEN/CENELEC onder projectleiding van NEN.

Bron: NEN Magazine

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties