header

donderdag, 21 juni 2018 09:42

Dijkversterking zonder hoogwatergeul bij Varik en Heesselt

De Stuurgroep Varik-Heesselt kiest voor het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Dit alternatief bevat geen binnendijkse hoogwatergeul.

Het genoemde voorkeursalternatief heeft van 15 maart tot 26 april jongstleden ter inzage gelegen. De stuurgroep heeft de zienswijzen die daarop zijn binnengekomen, verwerkt in het verkenningenrapport en meegewogen in haar advies. Dit heeft geen aanleiding gegeven tot een andere keuze.
De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Gemeente Tiel en de voorzitter van de klankbordgroep – beide niet stemgerechtigd - nemen ook deel aan de stuurgroep. Van de vier stemgerechtigde leden stemden Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van IenW voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. De provincie Gelderland en de gemeente Tiel hebben een voorkeur voor het alternatief met een hoogwatergeul.

Twee alternatieven
De stuurgroep heeft zich gebogen over twee alternatieven waarmee de beoogde waterveiligheid verzekerd kan worden. Het ene alternatief is dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden, het andere alternatief is dijkversterking met een binnendijkse natuurrijke hoogwatergeul. In het eerste alternatief worden de dijken verhoogd en verbreed en worden ondiepe geulen gemaakt in de uiterwaarden ter compensatie van riviervernauwing en verlies van natuur als gevolg van de dijkversterking. Het alternatief dijkversterking met hoogwatergeul biedt naast een waterstandsverlaging van ruim 40 cm ook ontwikkelkansen voor het gebied.

Hoe verder
Het definitief advies van de stuurgroep wordt in juni ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland, aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland en aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neerijnen. Het advies gaat vervolgens naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen met het verzoek een voorkeursbeslissing te nemen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties