header

vrijdag, 25 oktober 2019 09:43

Expertgroep Waterkeringen normcommissie NEN2767

Vanaf 1 januari 2017 ging de Waterwet van kracht waarmee de zorgplicht die de waterschappen hebben over de primaire en regionale waterkeringen nog steviger verankerd is in de beheeropgave. Waterschappen hebben de wettelijke taak om de primaire keringen continu en aantoonbaar aan de veiligheidseisen te laten voldoen, door het beheer en onderhoud uit te voeren.

In de zoektocht naar invulling van deze verstevigde taak, bleken de waterschappen behoefte te hebben aan een uniforme en objectieve wijze voor het vaststellen van de conditie van de waterkering en aan het hebben van een 'standaard decompositie' van de keringen. Na diverse overleggen en twee pilotinspecties, bleek dat de methodiek van de NEN2767 – na enige aanpassing – hiervoor uitstekend te gebruiken is.

Handreiking Risicogestuurd beheer en onderhoud
Vanuit de ontwikkeling van de Handreiking Risicogestuurd beheer en onderhoud Waterkeringen, is gebleken dat de NEN2767 'Conditiemeting Gebouwde omgeving' goed toepasbaar is voor de inspectie van waterkeringen. Uit de pilots bij waterschap Brabantse Delta en waterschap Rijn en IJssel kwam naar voren dat deze inspectienorm methodisch gezien een mooie toevoeging kan zijn voor waterschappen die aan de slag gaan/zijn met risicogestuurd beheer en onderhoud. Echter vanuit die pilots kwam ook naar voren dat met name de gekozen opbouw (decompositie) van waterkeringen en de rubricering van ernst van gebreken binnen de NEN2767 beter kan.

Roadshows
Tijdens de roadshows die aansluitend op de lancering van de handreiking zijn gehouden, is daarom een oproep gedaan aan de waterschappen om deel te nemen in een expertgroep Waterkeringen binnen de normcommissie. De doelstelling van deze expertgroep is om een breed gedragen verbreding en verdieping van de NEN2767 te realiseren voor waterkeringen, waarmee de beheerders van primaire en regionale waterkeringen hun objecten kunnen decompositie en conditiemetingen kunnen uitvoeren.

Datasoort Dijk, Coupure, Duingebieden
Deze verdieping en verbreding zal plaatsvinden op basis van de in de database van de NEN2767-4-2 reeds aanwezige dataset voor de objectsoorten ‘Dijk’, ‘Coupure’ en ‘Duingebieden’. De Expertgroep brengt de omissies en delta’s in beeld en op basis daarvan wijzigingsvoorstellen ontwikkelen en indienen bij de NEN-commissie. De gebrekenlijst, zoals in NEN2767-4-2 gepresenteerd, wordt daar waar nodig ook aangevuld met aanvullende gebreken om de toestand van waterkeringen beter/juist te kunnen beoordelen.

In de expertgroep zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

  • HH Delfland (voorzitter)
  • WS Overijsselse Delta
  • HH Hollands Noorderkwartier
  • HH Schieland en Krimpenerwaard
  • Waternet
  • Rijkswaterstaat
  • Inspectiebureau Asset Insight
  • Hogeschool Rotterdam
  • Adviesbureau Inter Asset Management (rapporteur NEN)

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties