Aqua Nederland bestrijkt de complete waterketen

Actueel 06-02
Aqua Nederland bestrijkt de complete waterketen

Op 19, 20 en 21 maart vindt weer de beurs Aqua Nederland plaats in Gorinchem. Dit is het evenement waar de complete waterketen aan bod komt: afvalwater, drinkwater, proceswater, en stedelijk water & rioolbeheer.

Aqua Nederland bestrijkt de complete waterketen

Sinds 2022 bestaat Aqua Nederland uit twee beurshallen: ‘De watermarktplaats’ (beneden) en Next Level (bovenverdieping), waarbij iedere hal een eigen focus heeft. Netwerken is een belangrijk onderdeel van Aqua Nederland. Daarom zijn er in beide hallen voldoende terrassen ingericht waar de sector onder het genot van een hapje en drankje samen kan sparren over de uitdagingen van nu en morgen. Next Level is het gebied waar de lezingen worden gehouden. Op de benedenverdieping van Aqua Nederland presenteren de deelnemers – ruim 300 – hun producten en oplossingen.

Aqua Nederland bestrijkt de complete waterketen

Er zijn deelnemers in de sectoren afvalwaterzuiveringsprocessen en toebehoren (59), waterpompen, -kleppen en aandrijftechnieken (35), drinkwaterbehandelingsprocessen (28), meet- en regeltechniek (27), waterscheidingstechnieken (15), (kunststof) leidingsystemen en toebehoren (13), software (13), (afval)wateropvoerinstallaties (8), (bio)gasopwerkingsinstallaties en toebehoren (8), civiele techniek (8), consultancy diensten (8), drainage-, infiltratie- en wateropslagsystemen (8), rioolreiniging en -inspectie (6), rioolrelining en -reparatie (6), veiligheid (6), legionellapreventie (3), aquathermie en riothermie (2), laboratoriumapparatuur en -diensten (2), en onderzoeksinstellingen, brancheverenigingen, universiteiten en vakmedia.

Aqua Nederland bestrijkt de complete waterketen

Start-up en Innovatiepaviljoen

Er zijn veel grote spelers uit de markt op Next Level te vinden, zoals TBS-SVA Groep, WaterCampus, Tauw, Croonwolter&Dros, Mobilis, KWR, Royal HaskoningDHV, Sweco Nederland, Water Alliance, NWP, Vandervalk + Degroot BV en nog veel meer. Ook wordt hier de Innovatiestraat in samenwerking met Water Alliance opgezet. De Stichting IKN Straat, de kennistheaters en congreszalen zijn ook op Next Level ingedeeld.

Eyewings is hier te vinden. Dit bedrijf werkt met drones in de lucht of te water. Inspecties en surveys zijn goede voorbeelden waar nu al zichtbaar is dat drones aanzienlijk effectiever en zeker efficienter zijn. Eyewings ziet toenemende mogelijkheden met andere sensoren aan de drones om bijvoorbeeld metingen te doen aan de chemische samenstelling van uitlaatgassen, detectie van lekkages of beoordeling van groeiklimaat. Waterschap Aa en Maas bijvoorbeeld gebruikt de BathyBoat van Eyewings om watergangen te inspecteren om na te gaan waar gebaggerd moet worden. Andere exploitanten hier zijn: Purgatoria, Xylem, Het Waterschot en Blue Earth Innovation.

Waterstromen exploiteert industriële waterzuiveringsinstallaties en installaties om organische reststromen te verwerken. Het bedrijf gaat op zijn locatie in Lichtenvoorde stikstof terugwinnen uit digestaat en gaat het effluent vervolgens in zijn waterzuivering verder zuiveren. Door stikstofterugwinning kan de emissie van stikstof verlaagd worden en kunnen nutriënten teruggewonnen worden in de vorm van een vloeibare duurzame meststof. Te zien in de Innovatiestraat.

Onze greep uit de vele vernieuwingen eindigt met de PlasticRoad: dé oplossing voor een klimaatbestendige en circulaire infrastructuur, op basis van gerecycled kunststof. Tijdelijke waterberging, waterafvoer én extreem lichte wegconstructie in één. Dat is de PlasticRoad. Ook bij hevige regenbuien wordt water eenvoudig naar de holle ruimte weggevoerd en vervolgens langzaam in de bodem geïnfiltreerd. Voorkom overlast en schade door klimaatverandering met de PlasticRoad.

Waterschappen

De druk vanuit de maatschappij ligt steeds meer op duurzamer en energiezuiniger leven. Zo transformeren afvalwaterzuiveringen zich steeds vaker in een energiefabriek en/of grondstoffenfabriek. De huidige doelstelling voor waterschappen is om 100 procent energieneutraal te zijn in 2025. Om de efficiëntie van deze processen te verhogen worden er miljoenen geïnvesteerd in milieuvriendelijke maatregelen die zich terugverdienen. Naast de relatief gemakkelijke oplossing van plaatsing van windturbines of zonnevelden op de zuiveringen, worden er steeds meer slimme technieken bedacht voor het produceren van energie, denk aan biogas en aquathermie, en voor het terugwinnen van waardevolle grondstoffen, zoals fosfaat, papier en bioplastic.

Waterschappen ondergaan een digitale transformatie. Er is behoefte aan toepassingen die waterschappen kunnen helpen hun kerntaken slimmer, sneller, goedkoper en/of duurzamer uit te voeren. De huidige digitaliseringslag zorgt voor veel slimme oplossingen voor waterbeheer. Denk bijvoorbeeld aan een ‘digital twin’, een soort virtuele versie van de werkelijkheid die bijvoorbeeld aangeeft wanneer onderhoud nodig is, het gebruik van drones voor diverse toepassingen, maar ook het lanceren van de app Perceelwijzer, die de agrariër op perceelniveau informatie kan verstrekken over o.a. de grondwaterstand.

Stedelijk water

Drie dagen lang is er een Stedelijk Water en Rioolbeheer Theater vol met kennisdeling over rioolbeheer en voorspellend onderhoud, scheiden van hemel- en rioolwater bij bron of transport. Partijen als KWR, KNW, Geozicht, Crroonwolter&dros, TAUW en Rietland nemen u graag mee in hun laatste inzichten of organiseren workshops tijdens de beurs.

In de gemeentelijke rioleringsplannen is het beleid vastgelegd voor omgaan met hemelwater en grondwater. Riolen kunnen vaak de overvloed water tijdens een hoosbui niet aan, terwijl aan de andere kant droogte op de loer ligt. Door slimme nieuwe stedelijk waterconcepten toe te passen kan het overtollige regenwater opgevangen worden. Voorbeelden hiervan zijn het hergebruik van afvalwater en de opvang van overtollig regenwater in heropende grachten, waterpleinen en weides.

Door het hemelwater in toenemende mate bovengronds te bergen of af te voeren via bijvoorbeeld wadi’s, groenstroken en daarvoor ingerichte wegen bereiken we een kosteneffectieve aanpak die bijdraagt aan een integrale benadering van groen, wegen en riolering en tevens helpt bij het beperken van hitte. Hierbij kunnen burgers ook een belangrijke rol spelen, door bijvoorbeeld hun tuintegels te vervangen door meer groen, groene daken of het gebruik van een regenton. Ook werken rioolbeheerders of stedelijk watermanagers steeds meer met innovatieve oplossingen. Ze zetten bijvoorbeeld drones in voor inspecties en metingen, kiezen voor sleufloze technieken of maken de shift van centrale naar decentrale afvalwaterverwerking. Door digitalisering wordt riolering steeds ‘slimmer’.

Drinkwater

Drinkwaterbedrijven maken zich dan ook hard om drinkwaterbronnen schoon te houden. Samen met o.a. waterschappen, landbouworganisaties, bedrijven, overheden en natuurorganisaties pleiten drinkwaterbedrijven voor een schone leefomgeving, een verantwoord gebruik van de bodem en het beschermen van de waterkwaliteit zodat ook toekomstige generaties van drinkwater kunnen blijven genieten. Daarbij komt dat de huidige veranderingen in het klimaat niet meewerken aan deze taken. We kennen nu eenmaal de periodes van extreme droogte en juist hoosbuien waar ons huidige stelsel het overmatige water maar nauwelijks aankan. Deze huidige situaties vergen slimme maatregelen, zodat we in de toekomst voldoende en kwalitatief water voor ieder doeleinde beschikbaar hebben.

We moeten zorgvuldig met de watervoorraad moeten omgaan en dat met elkaar preventief maatregelen treffen, zoals opslag van water, minder afvoer van regenwater via riool en het aanleggen van bufferzones rond natte natuurgebieden.

Er worden steeds meer schadelijke stoffen gedetecteerd in drinkwaterbronnen, denk bijvoorbeeld aan medicijnresten, industriële stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en de veel besproken PFAS. Deze zogenaamde ‘vergrijzing van grondwater’ moeten worden tegengegaan. Daarom zijn er maatregelen voor bronberscherming in het leven geroepen met betrekking tot de medicijnresten voor de gehele geneesmiddelenketen, maar ook is er meer transparantie nodig over de te lozen stoffen door diverse bedrijven en bijbehorende vergunningen. Al deze onderwerpen komen aan bod in het lezingenprogramma.

Proceswater

Tot slot noemen we de ontwikkelingen op het gebied van proceswater. Industriële processen kunnen diverse waterbesparende maatregelen treffen. Herkomst van water hoeft niet altijd zuiver grondwater te zijn, maar afhankelijk van het doel, zou hier effluent van een afvalwaterzuivering ingezet kunnen worden.

Hergebruik van water binnen de processen van een bedrijf of het aanpassen van procedures zorgt dat er minder verspilling is. Het slim inspelen op regionaal watergebruik kan daarnaast voor verrassende samenwerkingen zorgen. Bijvoorbeeld het ‘afvalwater’ van het ene bedrijf dat normaal geloosd zou worden, kan wellicht prima bruikbaar zijn voor het proces van de buurman. Zo kan op regionaal niveau aanzienlijk bespaard worden.

Teus Molenaar is redactiecoördinator van Land+Water.