Contract tweede fase samenwerking Stadsdijken getekend

Dijken 16-03-2023
Contract tweede fase samenwerking Stadsdijken getekend

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Dijkzone Alliantie Zwolle (DAZ), bestaande uit de aannemerscombinatie Dura Vermeer en Ploegam, hebben na vier jaar intensieve planuitwerking hun handtekening gezet onder de tweede fase van het innovatieve Dijkteamcontract Stadsdijken Zwolle. Deze dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Contract tweede fase samenwerking Stadsdijken getekend

Dagelijks bestuurslid Hans Wijnen (WDODelta) en de directeuren Pieter Niemantsverdriet en Gijs Ploegmakers (Dijkzone Alliantie Zwolle) waren namens de betrokken partijen aanwezig om hun handtekening te zetten. De eerste schop gaat, na de formele subsidietoekenning van het HWBP, naar verwachting in mei de grond in. Eind 2027 wordt het project opgeleverd.

‘Tweefasen-aanpak’

De planuitwerking is de afgelopen vier jaar door een volledig geïntegreerd Dijkteam van waterschap, Dura Vermeer, Ploegam, TAUW, Fugro en H+N+S++ tot stand gebracht. WDODelta koos voor deze zogeheten ‘tweefasen-aanpak’  om zowel de technische als financiële risico’s veel beter in de hand te houden en zo maatschappelijke kosten te besparen.

Stadsdijken Zwolle

De stadsdijken in Zwolle liggen aan de oostelijke oevers van het Zwartewater en het Zwolle-IJsselkanaal. Ze vormen een 7,5 kilometer lang lint dwars door Zwolle. Het gebied kenmerkt zich door een enorme verscheidenheid. De dijken liggen langs (zware) industrie, de binnenstad, kantoren, een groot mbo-college, een multiculturele woonwijk en een Natura2000-gebied. En ze liggen ook nog eens langs groot vaarwater. Dit betekent zowel in het ontwerp als in de uitvoering maatwerk per dijkdeel. “Een ontzettend ingewikkelde dijkpuzzel”, zegt bestuurder Wijnen. “Voor ons allemaal een prachtige mijlpaal dat we die puzzel samen hebben gelegd en we nu snel van start kunnen voor de veiligheid van Zwolle.”

Extern advies van Expertteam

Het door het bestuur van het waterschap speciaal ingestelde Expertteam verwoordt het in haar eindadvies van januari 2023 als volgt:

“De beslissing van WDODelta om voor dit complexe project te kiezen voor een twee-fasen-contract, waarbij gedurende de eerste fase sprake is van een intensieve samenwerking tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer om te komen tot een gedetailleerd ontwerp en integrale uitvoeringsplanning met bijbehorende gedetailleerde SSK-kostenraming, wordt door het Expertteam volledig onderschreven. Door de keuze voor een twee-fasen-contractering is er sprake van een zorgvuldige voorbereiding om een complex project te realiseren met veel uitdagingen, zoals op het gebied van een stedelijke omgeving, veel stakeholders, ecologie, stikstof, PFAS en de zeer beperkte ruimte om werkzaamheden uit te voeren. Naar overtuiging van het Expertteam zullen de initiële kosten in het kader van de planuitwerking die hoger liggen dan bij een meer traditionele aanpak, zeker opwegen tegen de aanzienlijke risico-reductie en het voorkomen van aanzienlijke budgetoverschrijdingen in de uitvoeringsfase. De voorbeelden hiervan in traditioneel aanbestede – complexe – infrastructurele werken zijn legio.