Convenant teerhoudend asfalt drie jaar verlengd

Wegen 10-02-2021
Convenant teerhoudend asfalt drie jaar verlengd

De Nederlandse thermische reinigingsbedrijven voor teerhoudend asfalt hebben het Convenant voor teerhoudend asfaltgranulaat weer voor drie jaar verlengd tot eind 2023. Hiermee loopt de recyclingsector voorop in het uitdragen van de circulaire economie en voorkomt zij dat meer dan 2,5 miljoen ton herbruikbare bouwgrondstoffen uit de economie weglekken.
Convenant teerhoudend asfalt drie jaar verlengd

De vier thermische reinigingsbedrijven verklaren met het tekenen van het convenant dat al het aangeleverde teerhoudend asfalt thermisch wordt gereinigd en de gezuiverde materialen als hoogwaardige grondstof kan worden hergebruikt in onder meer de asfalt- en betonindustrie.

Convenant

De bedrijven A. Jansen Recycling BV, ATM (Renewi), Recycling Kombinatie REKO en Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen geven hiermee het signaal naar lagere overheden maar ook de aannemerij af zich eveneens te scharen achter het nationaal beleid om teerhoudend asfalt thermisch te laten reinigen.
Oud asfalt is prima te verwerken tot hernieuwde grondstof voor nieuw asfalt. Asfalt op basis van teer dat tot het verbod in 1991 als bindmiddel in asfalt werd gebruikt, bevat echter een hoog gehalte aan zeer zorgwekkende stoffen c.q. polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Sinds 2001 voert de rijksoverheid actief beleid om teerhoudend asfalt (TAG) dat vrijkomt bij renovatie van wegen te ontdoen van teer. Het Nederlandse beleid gaat uit van thermische reiniging als minimum standaard voor de verwerking van TAG (Landelijk Afvalbeheerplan, LAP3).
Met de investering in reinigingscapaciteit om het probleem van TAG op te lossen zijn vier recyclingbedrijven tegemoet gekomen aan de vraag van de rijksoverheid en beschikt Nederland over een unieke industrie, die TAG thermisch reinigt. Hierbij wordt de teercomponent en alle andere organische componenten volledig vernietigd en 100 procent van het in het oude asfalt aanwezige zand en grind als hernieuwde bouwgrondstof in onder meer de asfalt- en betonindustrie ingezet.

Code Milieuverantwoord Wegbeheer

Voor wegbeheerders en aannemers bestaat sinds 2008 respectievelijk 2016 de mogelijkheid om de Code Milieuverantwoord Wegbeheer te ondertekenen, waarmee zij verklaren dat zij al het uit wegverhardingen en/of wegfunderingen vrijkomende teerhoudende materiaal aan een vergunde thermische verwerkingsinrichting afgeven. CROW is de beheerder van deze Codes. Verder is de CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met teerhoudend asfalt’ voor stakeholders van toepassing en toegesneden op de doelstelling om TAG uit de keten te halen. Thermisch reinigen van TAG is een eis bij Duurzaam Inkopen in de GWW-sector. In de Standaard RAW Bepalingen 2020 is een belangrijke extra clausule opgenomen op basis waarvan de aannemer de opdrachtgever een verklaring van thermische reiniging voor het afgevoerde TAG dient te overhandigen. Deze verklaring kan enkel bij een thermische reiniger verkregen worden op basis van de originele projectgebonden informatie, waarmee de opdrachtgever de zekerheid verkrijgt dat het TAG daar daadwerkelijk is afgeleverd en vervolgens conform onderhavige convenant wordt gereinigd.