Heijmans-GMB (ver)bouwt drinkwaterproductielocaties

Water/Bodem 28-02
Heijmans-GMB (ver)bouwt drinkwaterproductielocaties

Vitens sluit vierjarige raamovereenkomst met combinatie Heijmans-GMB voor de renovatie of nieuwbouw van drinkwaterproductielocaties. Vitens investeert de komende jaren flink in haar infrastructuur om een robuuste en toekomstbestendige drinkwatervoorziening te realiseren.

Heijmans-GMB (ver)bouwt drinkwaterproductielocaties

Als maker van de gezonde leefomgeving draagt Heijmans met zijn kennis en kunde bij aan het oplossen van de toenemende vraag naar water in Nederland. Het aandeel van Heijmans in de totale contractwaarde voor de looptijd van acht jaar bedraagt circa € 80-90 miljoen.

Definitieve gunning

De combinatie Heijmans-GMB is een van de drie opdrachtnemers in de raamovereenkomst. Vitens heeft de combinatie de ‘Raamovereenkomst Bovengrondse Multi projecten’ definitief gegund. Het contract start op 1 maart 2024. In 2023 kreeg de combinatie de ‘Raamovereenkomst transportleidingen 2023-2031’ gegund.

Duurzaamheid drinkwaterproductielocaties

Tijdens de aanbesteding was duurzaamheid een van de doelen. Vitens heeft de ambitie om bij iedere stap in haar proces te streven naar een positieve impact op mens en natuur. Bij het ontwerpen, bouwen en renoveren van de drinkwaterproductielocaties zet Heijmans-GMB daarom in op CO2-reductie, biodiversiteit en water-reststromen-vermindering. Bijvoorbeeld door de Natuurladder te gebruiken bij de projecten, een meetlat voor een natuurvriendelijke werkwijze voor natuurinclusief bouwen.

Multidisciplinair samenwerken

De multidisciplinaire projecten die onder de raamovereenkomst vallen hebben een grote diversiteit. Het gaat om renovatie van bestaande drinkwaterproductielocaties of nieuw te bouwen stations, installaties, assets voor het winnen, zuiveren, behandelen, opslaan, verpompen en transporteren van slib, ruw-, spoel-, en drinkwater en aanverwante objecten. Heijmans-GMB zal met vaste partners in multidisciplinaire teams de projecten uitvoeren. Hierbij maken ze gebruik van elkaars kennis en kunde en werken ze toe naar standaardisering van de aanpak en mogelijk modulair bouwen.

Contractwaarde

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar met twee mogelijke verlengingen van elk twee jaar. De uiteindelijke contractwaarde kan hoger worden in geval de waarde van de projecten hoger ligt. Toewijzing van projecten gebeurt aan de hand van ‘best of fit for project’ uitgangspunten die zijn opgenomen in het contract. Ook zullen tijdens de looptijd inflatie en prijsstijgingen van grondstoffen en arbeid invloed hebben op de totale contractwaarde.