Ministerie I&W verduurzaamt met nieuw windpark

Actueel 29-03-2020
Ministerie I&W verduurzaamt met nieuw windpark

Rijkswaterstaat en Eneco tekenden onlangs een overeenkomst om een windpark op de zeewering van de Tweede Maasvlakte in Rotterdam te bouwen en exploiteren. Dit is het eerste grote windpark op land waar geen subsidie voor aangevraagd wordt. Eneco bouwt de windmolens op grond van het Rijk. Het project is door Rijkswaterstaat in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Rijksvastgoedbedrijf en ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot stand gekomen. De verwachting is dat het windpark in 2023 in productie is en zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 25 jaar 100 procent van duurzame elektriciteit voorzien.
Ministerie I&W verduurzaamt met nieuw windpark

De aanbesteding is uniek omdat het windpark niet alleen op rijksgrond wordt gebouwd, maar het Rijk (via Rijkswaterstaat) ook afnemer wordt van de duurzame elektriciteit. Het levert voldoende elektriciteit om het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inclusief Rijkswaterstaat van 100 procent duurzame elektriciteit te voorzien. De resterende opgewekte stroom van het windpark zal via Rijkswaterstaat beschikbaar komen voor andere Rijksonderdelen. Het windpark zal naar verwachting in 2023 in productie zijn, waarmee het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zeven jaar eerder dan de geplande doelstelling haar elektriciteitsverbruik verduurzaamt. Het windpark levert tevens een forse bijdrage aan de ambities om meer duurzame energie op te wekken in de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en het Rotterdamse havengebied. Daarnaast draagt het park bij aan de doelen van het Klimaatakkoord van het Rijk.

Windpark op land zonder subsidie

Het windpark zal zonder SDE-subsidie worden gerealiseerd. Dat is tot op heden bij windparken op land nog nooit gebeurd. Dit kan door de afname van 25 jaar groene stroom door het Rijk in combinatie met het voor windenergie zeer gunstige windklimaat op de Tweede Maasvlakte.
Rijkswaterstaat heeft dit duurzame stroomcontract aanbesteed via een intensieve dialoog met marktpartijen. “Voor Rijkswaterstaat is dit tekenmoment een mijlpaal in onze ontwikkeling naar duurzame uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid. We hebben deze bijzondere opdracht aanbesteed in een open en eerlijk proces. Eneco en Rijkswaterstaat hebben samen gezocht naar duurzame en innovatieve oplossingen en toegewerkt naar een uitvoeringsproces waarin risico’s goed worden beheerst”, zegt Michèle Blom, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat. Het resultaat is voor de komende 25 jaar een goede overeenkomst, een windpark van hoge kwaliteit en financiële voorspelbaarheid voor beide partijen. Dit past binnen ambitie van Rijkwaterstaat om toe te werken naar een vitale infrasector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, in gezamenlijkheid goed worden beheerst.
Vanwege het Corona-virus wordt voorlopig geen informatiebijeenkomst gepland. Er wordt bekeken hoe extra informatie toegankelijk kan worden gemaakt en vragen kunnen worden gesteld. Meer informatie binnenkort op: www.eneco.nl/windparkmaasvlakte2.

Meer energie op Rijksgrond

Omdat ruimte voor de energietransitie in Nederland schaars is, is het streven om meer Rijksgronden multifunctioneel voor energie-opwek te benutten. Daarom worden nog tien energieprojecten voorbereid in het Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijks(waterstaat)-gronden.  Daarnaast werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de opzet van het Rijksbrede programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed. Hierbij wordt in afstemming met de Regionale Energie Strategie regio’s mogelijke locaties voor de opwekking van duurzame energie in kaart gebracht en voorbereid voor de markt, zodat marktpartijen daar energieprojecten op kunnen realiseren. De aanbesteding van Windpark Maasvlakte 2 levert de betrokken partijen nuttige ervaring op voor toekomstige energieprojecten.