Proceslijn voorspelbare samenwerking

Het COB meldt dat uit het project ‘Hulp bij richtlijnen’ blijkt dat onvoorspelbaarheid een belangrijke oorzaak is van ontevredenheid of frictie in de wereld van kabels en leidingen. In het project ‘Proceslijn voorspelbare samenwerking’ is onderzocht wat kan bijdragen aan een consistenter en effectiever verloop van het regieproces kabels en leidingen. Projectoverstijgende afstemming blijkt de basis.

Proceslijn voorspelbare samenwerking| Land Water

De vraag om eenduidigheid in het proces leeft zowel aan de kant van gemeenten, als aan de kant van netbeheerders, ontwikkelaars, adviseurs en aannemers. Dit blijkt niet alleen uit de uitkomsten van het project ‘Hulp bij richtlijnen’, maar ook uit de vragen die binnenkomen bij het Gemeentelijk platform kabels en leidingen (GPKL), het Programma aardgasvrije wijken en de discussies in de City Deal Openbare ruimte (CDOR). Het project ‘Hulp bij richtlijnen’ wees uit dat er wel degelijk een (proces)lijn te zien is in het toepassen van regelgeving. Daarom is in dit vervolgonderzoek verkend of er een uniforme proceslijn te maken is die de samenwerking tussen (met name) netbeheerders en gemeenten verder helpt. Een proceslijn kan voor herkenbaarheid in de informatie-uitwisseling zorgen en daarmee leiden tot een effectievere regievoering en een betere samenwerking tussen betrokken partijen. Hierbij blijft wel ruimte voor specifieke invulling voor projecten of gemeenten.

Rapport opgeleverd

Gedurende het project werd steeds duidelijker dat voorspelbaarheid van het proces van een kabel- en leidingenproject vooral tot stand komt in projectoverstijgende, structurele afstemming tussen gemeenten, netbeheerders en ontwikkelaars. In die afstemming ligt de basis voor een voorspelbaar proces op projectniveau. Het resultaat van deze constatering is dat de scope van het project is gewijzigd. In tegenstelling tot de oorspronkelijke doelstelling, is het rapport gericht op effectieve, projectoverstijgende, structurele afstemming tussen gemeenten, netbeheerders en projectontwikkelaars.

Proceslijn voorspelbare samenwerking

Het rapport start met het schetsen van de belangen van betrokken partijen: gemeenten, netbeheerders, ontwikkelaars, adviseurs en aannemers. Vervolgens wordt duidelijk gemaakt hoe een voorspelbaar proces en projectoverstijgend afstemmen voor alle partijen voordelen biedt. Enerzijds gaat het om het voorkomen van verrassingen en gevolgschade, anderzijds ontstaat de mogelijkheid tot anticiperen en het verzegelen van (koppel)kansen.

Het onderzoek heeft diverse inzichten opgeleverd die benut kunnen worden voor het inrichten van een projectoverstijgend afstemmingsproces dat projecten beter voorspelbaar maakt. Er worden hiervoor vier concrete aanbevelingen gedaan.