Proef gezamenlijk onderhoud rioolgemalen geslaagd

Ondergronds 03-02-2022
Proef gezamenlijk onderhoud rioolgemalen geslaagd

De samenwerking tussen het Waterschap Scheldestromen en de gemeente Middelburg wordt voortgezet. Het onderhoud van de 180 (riool)gemalen in de gemeente Middelburg wordt voortaan uitgevoerd door waterschappers. Waterschap Scheldestromen en gemeente Middelburg hadden een proef van twee jaar voor het onderhoud en beheer van rioolgemalen. Beide partijen zijn tevreden met de resultaten en zetten deze samenwerking nu voor tien jaar voort. De samenwerking is een initiatief vanuit de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ+) waarbij samengewerkt wordt aan een doelmatige en toekomstbestendige waterhuishouding.
Proef gezamenlijk onderhoud rioolgemalen geslaagd
Wethouder Chris Dekker en dagelijks bestuurder Gert van Kralingen tekenen voor verdere samenwerking.

Door de operationele samenwerking wordt het gemaalbeheer verbeterd en minder kwetsbaar. Installaties worden vernieuwd en verbeterd. Naast het huidige onderhoud wordt er voor de toekomst onderzocht op welke manier de bediening en het beheer van gemalen efficiënter geregeld kan worden. Door bijvoorbeeld het analyseren van beheergegevens en anders aansturen van de gemalen, wordt geprobeerd het aantal storingen te verminderen. Uiteindelijk willen beide partijen zo de werking van de afvalwaterketen als geheel verbeteren.

Gemeentelijke rioolgemalen

Wethouder Chris Dekker: “Door de gemeentelijk rioolgemalen op te nemen in het systematische onderhoudsregime van de waterschapsgemalen, zijn we als gemeente ontzorgd en is het onderhoud geborgd. Daarmee is de kwetsbaarheid van het gemeentelijke gemaalbeheer verder beperkt en wordt de kwaliteit verbeterd.”
Gert van Kralingen, waterschap Scheldestromen: ”We zijn blij om het onderhoud voor Middelburg voort te zetten. Met onze expertise in gemaalbeheer kunnen we de kwaliteit van het beheer verhogen en de totale afvalwaterketen integraal, dus als één geheel, beheren. Met deze positieve ervaring willen we peilen of ook andere gemeenten openstaan voor gezamenlijk gemalenbeheer.”

Inzamelen van rioolwater

Volgens de wet is het inzamelen van rioolwater een taak van gemeenten. Rioolgemalen staan binnen de bebouwde kom en transporteren het afvalwater afkomstig van woningen en bedrijven naar grotere inzamelgemalen van het waterschap. Vervolgens wordt het afvalwater via persleidingen en gemalen van het waterschap in grotere hoeveelheden naar de rioolwaterzuiveringen getransporteerd. Daar wordt het rioolwater gezuiverd en gaat het schone water uiteindelijk terug de natuur in.
De samenwerking komt voort uit de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ+). In Zeeland werken alle gemeenten, het waterschap en waterbedrijf Evides samen in de SAZ+ voor een doelmatige en toekomstbestendige waterhuishouding in het stedelijke gebied. Dit helpt om de kwaliteit van de waterketen te verbeteren, de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen en de stijging van de jaarlijkse kosten te beperken. De inrichting van de openbare ruimte, riolering, rioolwaterzuivering en drinkwatervoorziening wordt op elkaar afgestemd en als het mogelijk is worden taken gezamenlijk uitgevoerd.