Publicatie biedt kennis over alternatieve watersystemen

Publicatie biedt kennis over alternatieve watersystemen

Nu de drinkwatervoorziening in steeds meer delen van ons land schaars wordt, zoeken opdrachtgevers naar alternatieve oplossingen. Om de kennis over deze oplossingen beschikbaar te stellen, verschijnt de nieuwe ISSO-publicatie 70. Deze bevat de meest actuele richtlijnen voor het ontwerpen, realiseren en beheren van hemelwater- en grijswatersystemen; systemen die de druk op ons drinkwatergebruik kunnen verlichten.

Publicatie biedt kennis over alternatieve watersystemen

Omdat het ministerie heeft aangekondigd dat we ons drinkwatergebruik tot 2035 met 20 procent moeten verminderen, zijn de alternatieve watersystemen nog meer dan voorheen noodzakelijk. Voor ISSO was dat een belangrijke reden om alle informatie eens stevig te actualiseren en aan te vullen. Het resultaat is de nieuwe ISSO-publicatie 70 ‘Hemelwater en grijswater binnen de perceelgrens’.

Technische richtlijn

De nieuwe publicatie is een richtlijn voor professionals die zich wil verdiepen in de inzet van hemelwaterafvoersystemen in combinatie met infiltratie en gebruik. Daarnaast doet de publicatie hetzelfde voor grijswaterafvoersystemen en behandelt hij bijvoorbeeld ook de zuivering en benutting van huishoudwater. “Een reductie van het drinkwatergebruik achten wij technisch goed mogelijk. In Vlaanderen is bijvoorbeeld goed te zien welke technieken en maatregelen een impact hebben. Met deze kennis brengen we heel gestructureerd de verschillende technieken die daarvoor beschikbaar zijn, onder de aandacht”, vertelt Nick Post, sanitair specialist bij ISSO.

Vernieuwingsslag publicatie

De nieuwe publicatie is voortgekomen uit twee oude publicaties: ISSO-publicaties 70.1 ‘Omgaan met hemelwater binnen de perceelgrens’ en 70.3 ‘Grijswater binnen de perceelgrens’. Hoewel ook deze publicaties diverse ideeën en ontwerpsuggesties geven om regenwater en grijswater in te zetten, zijn deze publicaties respectievelijk 10 en 20 jaar oud. Maar de nieuwe publicatie is zeker niet het samenvoegen van de kennis. Post vertelt dat er een forse vernieuwingsslag plaatsvond, gewoon omdat de kennis van hemelwater- en grijswatersystemen een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. “Het is nog wel noodzakelijk dat de regelgeving wordt gelijkgetrokken. Maar die beweging is gaande, en daarom hebben we met deze kennis al ingespeeld op een mogelijke aanpassing van de regelgeving. De verwachting is dat bijvoorbeeld het Drinkwaterbesluit binnen afzienbare tijd ruimere toepassingsmogelijkheden zal bieden.”

Klimaatadaptatie

De kennis geeft ook algemene informatie over de huidige problematiek met drinkwaterschaarste maar ook over de overlast door zware regenbuien. Verder is er aandacht voor de milieu-impact en de LCA-berekening van de systemen. Ook komt de wet- en regelgeving aan bod. Deze kennis beweegt zich op het snijpunt van afvoer- en toevoertechniek, van hemelwater en licht verontreinigd afvalwater, van zuivering, infiltratie en benutting binnen het leidingwatersysteem. Dit houdt in dat je met meerdere soorten regelgeving te maken hebt. 

Praktisch document

De publicatie helpt professionals bij het ontwerp, bij selectie en engineering. Behalve voor de installateur is het daarmee ook een publicatie die de adviseur, mensen bij de overheid of andere opdrachtgevers helpt om het denk- en keuzeproces op gang te brengen en een juiste keuze te maken.