Rijkswaterstaat start aanbesteding Koninginnensluis

Sluizen 09-03-2023
Rijkswaterstaat start aanbesteding Koninginnensluis

Rijkswaterstaat is gestart met een Europese aanbesteding voor de renovatie van de Koninginnensluis in Nieuwegein. Het project wordt uitgevoerd volgens de twee-fasen aanpak en portfolioaanpak. Onlangs zijn de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd op de website TenderNed. De definitieve gunning wordt eind 2023 verwacht.

Rijkswaterstaat start aanbesteding Koninginnensluis

Na de renovatie moet de ruim 130 jaar oude sluis weer voldoen aan de eisen ten aanzien van levensduur, constructie, veiligheid en beschikbaarheid, met respect voor de historische waarde. Rijkswaterstaat zoekt voor dit project een partner die met inbreng van kennis en kunde, samen met haar optimale resultaten kan boeken voor een eerlijke prijs.

Twee-fasen aanpak

Bij het project wordt de twee-fasen aanpak toegepast. Dit houdt in dat in een eerste fase de risico’s van de renovatie door Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer gezamenlijk in kaart worden gebracht, voordat de definitieve prijs wordt bepaald en de uitvoering start (tweede fase).

Het project Koninginnensluis kent verschillende onzekerheden op meerdere technische vlakken, zoals werktuigbouw, industriële automatisering, elektrotechniek en civiele techniek. Daarnaast is de beschikbaarheid en kwaliteit van areaalgegevens nog onzeker. Door de twee-fasen aanpak te hanteren, kunnen deze risico’s beheerst worden opgepakt.

Samenwerking Rijkswaterstaat en opdrachtnemer

Goede samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor de twee-fasen aanpak en daarom wordt hier in de aanbesteding speciale aandacht aan gegeven. Zo wordt gevraagd om een samenwerkingsplan en het hanteren van zes leidende principes van samenwerking.

Deze principes geven inzicht in de wijze waarop Rijkswaterstaat na gunning de samenwerking wil vormgeven met de opdrachtnemer. Gegadigden kunnen hier in het samenwerkingsplan gericht op inspelen.

Portfolioaanpak

Met de portfolioaanpak combineert Rijkswaterstaat vergelijkbare projecten. Zo worden bouwbedrijven in staat gesteld over meerdere projecten heen risico’s te reduceren en innovatie te verhogen.

Ook helpt de portfolioaanpak om de capaciteit in de markt langlopend te continueren en efficiënter in te zetten. Voor deze aanbesteding is de Koninginnensluis de basisopdracht en geldt de Houtribsluis bij Lelystad als herhalingsopdracht. Bij beide projecten gaat het om renovatie van een sluiscomplex met beweegbare bruggen, met een multidisciplinaire problematiek.

Zowel de twee-fasen aanpak als de portfolioaanpak komen voort uit het programma Op weg naar een vitale infrasector. Daarin werkt Rijkswaterstaat samen met de markt aan een sector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst.

Toekomst Koninginnensluis

Door de renovatie zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de Koninginnensluis ook in de toekomst goed en veilig gebruikt kan worden. Daarbij blijft de waarde van het complex als Rijksmonument behouden, evenals een veilige doorstroom van de pleziervaart.

Tijdens de werkzaamheden wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de omwonenden. Zo moeten de gegadigden in de aanbesteding een plan schrijven waarin ze uiteenzetten hoe ze de omgevingshinder tot een minimum beperken.